{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ALG(Belge) - Programlamaya Giri ve Algoritmalar Ders Notlar...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 69/17.10.2007 01:51:28 PM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları İçindekiler İçindekiler ................................................................................................................................... 2 Genel Programlama Bilgisi ......................................................................................................... 3 Tanımlar ...................................................................................................................................... 5 Bilgisayar Nedir? ................................................................................................................ 5 Bilgisayar Organizasyonu? ................................................................................................. 5 Bilgisayarın Tarihçesi .......................................................................................................... 6 Bilgisayar Türleri ................................................................................................................ 7 Problem Nedir? ................................................................................................................... 7 Problem Çözümü ................................................................................................................. 7 Program Nedir? ................................................................................................................... 8 Programlama Nedir? ........................................................................................................... 8 Algoritma Nedir? ................................................................................................................ 8 Akış Çizgesi Nedir? ............................................................................................................ 8 Programlama Dili Nedir? .................................................................................................... 8 Derleyici Nedir? .................................................................................................................. 9 Yorumlayıcı Nedir? ............................................................................................................. 9 Yazılım Geliştirme .................................................................................................................... 10 Hata Yakalama ve Ayıklama ..................................................................................................... 13 Algoritmalar .............................................................................................................................. 15 Akış Çizgeleri ........................................................................................................................... 18 Aritmetik ve Mantıksal ifadeler ................................................................................................ 21 Aritmetik İfadeler .................................................................................................................. 21 Aritmetik Operatör ............................................................................................................ 21 Aritmetik Operand ............................................................................................................ 22 Değer Aktarma deyimi ...................................................................................................... 22 Mantıksal ifadeler ................................................................................................................. 22 Karşılaştırma Operatörü .................................................................................................... 22 Mantıksal Operatör ........................................................................................................... 22 Değişken ve Dizi Tanımlama .................................................................................................... 24 Sabit Nedir? ........................................................................................................................... 24 Tam Sayı Sabitleri ............................................................................................................. 24 Kesirli Sayı Sabitleri ......................................................................................................... 24 Dizgi Sabitleri ................................................................................................................... 24 Değişken Nedir? .................................................................................................................... 24 Dizi Nedir? ........................................................................................................................... 24 Algoritma Çalıştırma ................................................................................................................. 26 Sayı Sistemleri .......................................................................................................................... 27 Tabandan Tabana Çevrim ...................................................................................................... 27 İkili Sayı isteminden onlu sayı sistemine çevrim .............................................................. 27 Onlu Sayı isteminden ikili sayı sistemine çevrim ............................................................. 27 Diğer Sayı Sistemleri ........................................................................................................ 28 Veri İşleme ................................................................................................................................ 29 Algoritma Örnekleri ve Sorular ................................................................................................ 30 69/17.10.2007 01:51:28 PM 2
Background image of page 2
Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları Genel Programlama Bilgisi Bir Programcının Program yazabilmesi için yapması gereken çalışmalar ve bilmesi gereken ön bilgilere ihtiyacı vardır. Çünkü bir problemin bilgisayar ortamında çözülmesi maalesef hazırlıksız olarak ve hızlı bir şekilde gerçekleşemez. Her şeyden önce programlama bir süreçtir ve programın yazılıp bitmesi ile bitmez çoğunlukla programın yaşadığı süre içerisinde değişik şekillerde devam eder. Bu nedenle Program yazılmadan veya problem çözülmeye başlamadan önce bazı adımları sağlam atmak gerekir. Bir çok zaman bu adımlar raporlarla belgelendirilir. Çünkü yazılımın yaşam döngüsü boyunca bu raporlara veya başlangıç adımlarına ihtiyaç duyulabilir. Bunu sağlayabilmek ve sağlam temelli programlar yazabilmek için mutlaka ön çalışmalar kağıt üzerinde gerçekleştirilir ve elde edilen donelere göre program yazılır. Ancak programlamaya yeni iseniz hemen program yazmanız oldukça zor olacaktır. Öncelikle programlama mantığını ve problem çözme ön sezisini edinmeniz gerekecek. İşte bu ders notları siz öğrencilerin bu sezgiyi kazanmanızı ve bu mantığı oluşturmanızı sağlayacak bilgiler sunmaktadır. Ne var ki bu ders notu sadece temel bilgileri verir. Bahsettiğimiz mantık ve sezgiler program yazdıkça gelişir. Bir çok kişi tarafından programlama yeteneğinin tanrı vergisi olduğu söylense bile (ki gerçekte doğrudur) bu yeteneği edinmek resim yapma yeteneğini edinmekten ya da güzel sanatlara karşı bir yeteneği edinmekten çok daha kolaydır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}