{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CppBuilder - DERS NOTLARI 2 NDEKLER 1 2 GR.3 1.1 2.1 2.2...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS NOTLARI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 İ Ç İ NDEK İ LER 1 G İ R İŞ ................................................................................................................... 3 1.1 C++ B U İ LDER DA K ULLANILAN D OSYA T İ PLER İ ............................................................ 4 2 C++ BU İ LDER MESAJ PENCERELER İ ................................................................... 8 2.1 S HOW M ESSAGE ( ) ................................................................................................. 8 2.2 M ESSAGE D LG ( ) ................................................................................................... 8 2.3 W İ NDOWS M ESAJ P ENCERES İ ................................................................................... 9 2.4 B İ LG İ G İ R İŞ K UTUSU ............................................................................................ 10 2.4.1 InputBox() Fonksiyonu ................................................................................. 10 2.4.2 InputQuery() Fonksiyonu ............................................................................. 11 3 C++ BU İ LDER KONTROL ELEMANLARI ............................................................. 12 3.1 S TANDART K ONTROL E LEMANLARI ........................................................................... 12 3.1.1 TEdit (Metin Kutusu) .................................................................................... 12 3.1.1.1 Properties (Özellikler) .......................................................................................... 12 3.1.1.2 Events (Olaylar) .................................................................................................. 21 3.1.2 TButton (Komut Dü ğ mesi) ............................................................................ 25 3.1.3 TLabel (Etiket) ............................................................................................ 28 3.1.4 TMemo (Çok Sat ı rl ı Metin Kutusu) ................................................................. 30 3.1.4.1 Properties (Özellikler) ve Events (Olaylar) ............................................................ 30 3.1.5 TCheckBox ( İş aret Kutusu) ........................................................................... 31 3.1.5.1 Properties (Özellikler) ve Events (Olaylar) ............................................................ 31 3.1.6 TGroupBox (Gruplama Kutusu) ..................................................................... 31 3.1.7 TRadioButton (Seçenek Ku usu) t .................................................................... 32 3.1.8 TRadioGroup (Seçenek Grubu) ..................................................................... 35 4 GENEL ÖRNEKLER .............................................................................................. 36
Background image of page 2
3 1 Giri ş C++ Builder aç ı ld ı ğ ı nda varsay ı lan ad ı Project1 olan bir C++ Builder projesi otomatik olarak haz ı rlan ı r. Bir projeyi ba ş latt ı ğ ı m ı zda be ş tane pencere aç ı l ı r. 1. C++ Builder Araç Çubuklar ı 2. Objet Inspector 3. Object Tree View 4. Unit1.cpp 5. Form1 Object Inspector: Form Üzerine yerle ş tirdi ğ imiz. C++ Builder Kontrollerinin özelliklerinin ve metotlar ı n ı n bulundu ğ u ve ayarlar ı n ı n yap ı ld ı ğ ı penceredir. Sa ğ tarafta Object Inspector penceresindeki nesnelere ait events (olaylar) k ı sm ı gözükmektedir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Object Tree View: Form Üzerine yerle ş tirdi ğ imiz kontroller ve onun alt kontrollerinin a ğ ş eklinde gösterildi ğ i penceredir. Unit: C++ Builder dahilinde *.cpp uzant ı l ı dosyalara Unit denir. C++ Builder da her form bir Unit’e sahiptir. 1.1 C++ Builder ’da Kullan ı lan Dosya Tipleri .cpp Projedeki C++ kaynak kodlar ı n ı n sakland ı ğ ı dosyad ı r. .dfm Form dosyalar ı d ı r. Builder da olu ş turdu ğ umuz formlar ve üzerindeki kontrollere ait bilgiler bu dosyada tutulur. .bpr Proje kaynak dosyas ı . Builder projesi bu uzant ı ile kaydedilir. .res Binary kaynak (Resource) dosyalar ı .Windows taraf ı ndan standartla ş t ı r ı lan bu formattaki dosyalarda resim, icon, kursor gibi bilgiler bulunur. Örnek 001: Dört İş lem Program ı Kontrol Özellik De ğ er Label1 Font.Size 14 Label2 Font.Size 14 Captin = Button1 Caption Topla Button2 Caption Ç ı kar void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { int sonuc,say1,say2; Label1->Caption="+"; say1=StrToIntDef(Edit1->Text,0); say2=StrToIntDef(Edit2->Text,0); sonuc=say1+say2; Edit3->Text=IntToStr(sonuc); } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { int sonuc,say1,say2; Label1->Caption="-"; say1=StrToIntDef(Edit1->Text,0); say2=StrToIntDef(Edit2->Text,0); sonuc=say1-say2; Edit3->Text=IntToStr(sonuc); } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) { int sonuc,say1,say2; Label1->Caption="x"; say1=StrToIntDef(Edit1->Text,0); say2=StrToIntDef(Edit2->Text,0); sonuc=say1*say2;
Background image of page 4
5 Edit3->Text=IntToStr(sonuc); } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) { int say1,say2; float sonuc; Label1->Caption="/"; say1=StrToIntDef(Edit1->Text,0); say2=StrToIntDef(Edit2->Text,0); if(say2!=0) { sonuc=(float)say1/say2;
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}