EBU-KitapTum - Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl ı k Fakültesi Endüstri Mühendisli ğ i Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Ö ğ r. Gör. İ rfan MAC İ T Adana,2006 İ rfan MAC İ T Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 1 Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 1.1 Giri ş Bilgisayarlar yaz ı l ı mlar ı olmadan çal ı ş malar ı mümkün olmayan makine ve makine parçalar ı olarak tan ı mlayabiliriz. Bir sabit disk dü ş ünelim tek ba ş ı na durdu ğ unda veya elektrik besleme giri ş ine uygun elektrik ve sinyaller verildi ğ inde sadece sabit diskin plakalar ı dönecek ve ba ş ka herhangi bir i ş lem yapamayacakt ı r. Uygun elektriksel parçalar ile bir araya getirildi ğ inde bilgi giri ş ve ç ı k ı ş ı yapabilecek çevresel birimler eklendi ğ inde bilgisayar haline gelecektir. Yaz ı l ı m ı olmadan yine bilgisayar olu ş acak fakat bilgi giri ş ve ç ı k ı ş ı olmad ı ğ ı için herhangi bir kullan ı c ı taraf ı ndan kullan ı lamayacakt ı r. Bilgisayarlar yaz ı l ı mlar ı olmadan kullan ı lmalar ı veya bilgi ak ı ş ı mümkün de ğ ildir. Yaz ı l ı mlar bir bilgisayara uygun arabirimler kullanarak bilgi giri ş i ve ç ı k ı ş ı yapmam ı za olanak tan ı r. İş letim sistemleri çevresel birimlerin birbirleri ile haberle ş mesini yöneten yaz ı l ı mlard ı r. Bu sayede bilgisayarlar çevresel birimleri ile haberle ş ir hangi birimde neler oluyor i ş letim sistemi sayesinde ortaya ç ı kar. Yaz ı l ı m nas ı l yaz ı l ı r sorusu her bilgisayar kullan ı c ı s ı n ı n akl ı na tak ı lan bir sorudur. Yaz ı l ı mlar i ş letim sisteminin bir sabit disk veya bilgisayar çevresel birimleri taraf ı ndan okunabilen bir ortamdan al ı nan ikilik bilgilerin yorumlanmas ı ile çal ı ş ı r. Yorumlanan bilgiler uygun yaz ı l ı m kesmeleri ile ortamlar ı aras ı nda ta ş ı n ı r. Yaz ı l ı m kesmeleri (Software Interrupt) onalt ı l ı k tabanda belirlenen komut setlerinden olu ş ur. Komut setleri her bir i ş lem için ayr ı olarak İ rfan MAC İ T Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 2 tan ı mlanm ı ş t ı r. Sabit diskten bir veri okumak veya i ş lemciye gönderilecek olan verinin nas ı l i ş lenece ğ i gibi birçok komut i ş letim sisteminin özelli ğ ine göre de ğ i ş iklik gösterir. Yaz ı l ı m geli ş tirme süreci çok maliyetli ve baz ı durumlarda uzun zaman gerektirir. Yaz ı l ı mlar ı ilk ku ş ak bilgisayarlarda ölçeklemek gerekir ise küçük, orta ve büyük ölçekli olarak s ı n ı fland ı rabiliriz. Bu s ı n ı fland ı rma art ı k geçerlili ğ ini korumamaktad ı r. Yaz ı l ı m geli ş tirme her geçen gün daha detayl ı ve karma ş ı kla ş maktad ı r. Bu karma ş ı kl ı ğ ı a ş abilmek için çe ş itli araçlar geli ş tirilmi ş tir. Yaz ı l ı m geli ş tirme ekipleri bir araya geldi ğ inde bu araçlar ı n önemi daha çok...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2009 for the course CE 201 taught by Professor Yok during the Spring '08 term at Boğaziçi University.

Page1 / 118

EBU-KitapTum - Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online