{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EBU-KitapTum - ukurova niversitesi Mhendislik Mimarlk...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl ı k Fakültesi Endüstri Mühendisli ğ i Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Ö ğ r. Gör. İ rfan MAC İ T Adana,2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İ rfan MAC İ T Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 1 Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 1.1 Giri ş Bilgisayarlar yaz ı l ı mlar ı olmadan çal ı ş malar ı mümkün olmayan makine ve makine parçalar ı olarak tan ı mlayabiliriz. Bir sabit disk dü ş ünelim tek ba ş ı na durdu ğ unda veya elektrik besleme giri ş ine uygun elektrik ve sinyaller verildi ğ inde sadece sabit diskin plakalar ı dönecek ve ba ş ka herhangi bir i ş lem yapamayacakt ı r. Uygun elektriksel parçalar ile bir araya getirildi ğ inde bilgi giri ş ve ç ı k ı ş ı yapabilecek çevresel birimler eklendi ğ inde bilgisayar haline gelecektir. Yaz ı l ı m ı olmadan yine bilgisayar olu ş acak fakat bilgi giri ş ve ç ı k ı ş ı olmad ı ğ ı için herhangi bir kullan ı c ı taraf ı ndan kullan ı lamayacakt ı r. Bilgisayarlar yaz ı l ı mlar ı olmadan kullan ı lmalar ı veya bilgi ak ı ş ı mümkün de ğ ildir. Yaz ı l ı mlar bir bilgisayara uygun arabirimler kullanarak bilgi giri ş i ve ç ı k ı ş ı yapmam ı za olanak tan ı r. İş letim sistemleri çevresel birimlerin birbirleri ile haberle ş mesini yöneten yaz ı l ı mlard ı r. Bu sayede bilgisayarlar çevresel birimleri ile haberle ş ir hangi birimde neler oluyor i ş letim sistemi sayesinde ortaya ç ı kar. Yaz ı l ı m nas ı l yaz ı l ı r sorusu her bilgisayar kullan ı c ı s ı n ı n akl ı na tak ı lan bir sorudur. Yaz ı l ı mlar i ş letim sisteminin bir sabit disk veya bilgisayar çevresel birimleri taraf ı ndan okunabilen bir ortamdan al ı nan ikilik bilgilerin yorumlanmas ı ile çal ı ş ı r. Yorumlanan bilgiler uygun yaz ı l ı m kesmeleri ile ortamlar ı aras ı nda ta ş ı n ı r. Yaz ı l ı m kesmeleri (Software Interrupt) onalt ı l ı k tabanda belirlenen komut setlerinden olu ş ur. Komut setleri her bir i ş lem için ayr ı olarak
Background image of page 2
İ rfan MAC İ T Bölüm 1 Yaz ı l ı m Mühendisli ğ i ve Araçlar ı (CASE) 2 tan ı mlanm ı ş t ı r. Sabit diskten bir veri okumak veya i ş lemciye gönderilecek olan verinin nas ı l i ş lenece ğ i gibi birçok komut i ş letim sisteminin özelli ğ ine göre de ğ i ş iklik gösterir. Yaz ı l ı m geli ş tirme süreci çok maliyetli ve baz ı durumlarda uzun zaman gerektirir. Yaz ı l ı mlar ı ilk ku ş ak bilgisayarlarda ölçeklemek gerekir ise küçük, orta ve büyük ölçekli olarak s ı n ı fland ı rabiliriz. Bu s ı n ı fland ı rma art ı k geçerlili ğ ini korumamaktad ı r. Yaz ı l ı m geli ş tirme her geçen gün daha detayl ı ve karma ş ı kla ş maktad ı r. Bu karma ş ı kl ı ğ ı a ş abilmek için çe ş itli araçlar geli ş tirilmi ş tir. Yaz ı l ı m geli ş tirme ekipleri bir araya geldi ğ inde bu araçlar ı n önemi daha çok ortaya ç ı
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 118

EBU-KitapTum - ukurova niversitesi Mhendislik Mimarlk...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online