HTML - Internet Programcl-I Ders Notlar HTML Kaynak Active...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Internet Programc ı l ı ğ ı -I Ders Notlar ı HTML Kaynak Active Server Page (ASP) Professional Skills Devlopment AppDev (Application Development: http://www.appdev.com )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Baz ı Internet Terimleri Internet: TCP/IP tabanl ı herkese aç ı k a ğ d ı r. Özel bir a ğ olmay ı p, kimseye ait de ğ il ve kimse taraf ı ndan kontrol edilemez. TCP/IP: (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) A ğ ortam ı nda bilgisayarlar ı n ileti ş imini sa ğ layan protokoldür. İ lk olarak Amerikan Savunma Bakanl ı ğ ı taraf ı ndan haz ı rlanm ı ş ve 1970 in sonlar ı nda genel kullan ı m için geli ş tirilmi ş tir. İ ntranet: Bir firman ı n kendi ileti ş im alan ı içerisindeki a ğ ortam ı nda bilgisayarlar aras ı ileti ş ime verilen add ı r. Internet’in özel bir versiyonudur. World Wide Web: Bir web browser kullan ı larak görüntülenebilen Internet’in grafiksel yüzüdür. Web Page (Web Sayfas ı ): Internet üzerinde görüntülenebilen her dosya web sayfas ı d ı r. Web sayfas ı ASCII karakterleri kullan ı larak yaz ı lan HTML denen bir i ş aretleme dili ile yaz ı l ı r. Web Browser (Web Taray ı c ı s ı ): World Wide Web üzerinde bulunan sayfalar ı yükleyip görüntülemeyi sa ğ layan program. Web Server: HTML sayfalar ı n ı Web Taray ı c ı n ı za gönderen Internet üzerindeki sunucu makinelerde çal ı ş an programd ı r. Web Serverlar günümüzde HTML nin daha geli ş mi ş i olan CGI (Common Gateway Interface), ASP (Active Server Page) vs gibi sayfalar ı da istemcilere gönderebilmektedir. HTML: (Hyper Text Markup Language) Web Sayfas ı haz ı rlama dilidir. Metinlerin görünümünü, konumunu vs. ş ekillendirmek için metin ve etiketlerle (yani etiketlerle) kontrol edilen oldukça basit bir i ş aretleme dilidir. URL: (Uniform Resource Locator) Internet üzerideki adreslerin genel ad ı d ı r. Mesela http://www.sakarya.edu.tr üniversitemizin Web Sayfas ı n ı n URL’sidir. Hyperlink: T ı kland ı ğ ı nda ba ğ l ı oldu ğ u di ğ er bir sayfan ı n aç ı lmas ı n ı sa ğ layan bir ba ğ lant ı d ı r. Hotspot Area: T ı klanabilir aland ı r. HTTP: (Hyper Text Transfer Protocol) HTML sayfalar ı n ı n Web taray ı c ı n ı za aktar ı lmas ı nda kullan ı lan protokoldür. FTP: (File Transfer Protocol) Internet üzerinden dosya aktar ı m ı n ı sa ğ layan protokoldür. Örne ğ in ftp://ftp.sakarya.edu.tr Üniversitemizin FTP sinin URL sidir. ISP: (Internet Service Provider) Internet Servis Sa ğ lay ı c ı DNS: (Domain Name Server=Alan Ad ı Sunucusu): Web sitelerinin alan adlar ı n ı n hangi IP’ye yönlendirilece ğ inin sakland ı ğ ı sunucudur.
Background image of page 2
3 World Wide Web World Wide Web (ya da k ı saca Web) birbirleri ile ileti ş im kuran iki bile ş enden meydana gelir. Bunlar; 1. Web Browser (Client: İ stemci) 2. Web Server (Server: Sunucu) Web Nas ı l Çal ı ş ı r 1. İ stemci makinenin kullan ı c ı s ı Web taray ı c ı s ı nda bir hyperlink ’e t ı
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/19/2009 for the course CE 201 taught by Professor Yok during the Spring '08 term at Boğaziçi University.

Page1 / 36

HTML - Internet Programcl-I Ders Notlar HTML Kaynak Active...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online