{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

meslek_bil_2 - AKSARAY MESLEK ETM MERKEZ MESLEK BLGSAYAR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AKSARAY MESLEKĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ MESLEKĐ BĐLGĐSAYAR DERS NOTLARI Hazırlayan: Şenol KUMSAR Elektronik Öğretmeni 5 ÜNĐTE-3 ĐŞLETĐM SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI Program Çalıştırma: Bir programı çalıştırmak için başlat menüsünden program bulunur ve mouse ile üzerine gelinip tıklanır. Klasör oluşturma: Klasör oluşturulurken masaüstünde boş bir alanda fare sağ tıklanır. Gelen menüde Yeni seçeneği içerisinde Klasör seçilir. Aşağıdaki gibi bir klasör oluşturulur ve adı Yeni klasör olarak adlandırılır. Eğer bu isim uygun ise Enter tuşuna basılır. Dosya Oluşturma: Bu işlem için masaüstünde fare sağ tıklanır ve Yeni seçeneği içerisinde Metin Belgesi seçilir. Yeni Metin Belgesi dosyasının adı Ders olarak değiştirilir. Kopyalama: Daha sonra Ders adlı dosyayı Deneme klasörünün içerisine kopyalama işlemi yaptırılır. Öncelikle ders dosyası fare ile seçilir. Seçili dosyanın üzerinde iken farenin sağ butonuna basılır. Daha sonra Ders adlı dosyayı Deneme klasörünün içerisine kopyalama işlemi yaptırılır. Öncelikle ders dosyası fare ile seçilir. Seçili dosyanın üzerinde iken farenin sağ butonuna basılır. Açılan menüde Kopyala seçilir. Bu seçenekten sonra Ders adlı dosya bilgisayarın hafızasına kopyalanır. Bundan sonra masaüstündeki Deneme adlı klasörün içerisine fare ile çift tıklanarak girilir. Gelen Deneme klasörü penceresinin boş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

meslek_bil_2 - AKSARAY MESLEK ETM MERKEZ MESLEK BLGSAYAR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online