{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

VERITABANI_DERS12

VERITABANI_DERS12 - VERTABANI DERS NOTLARI Yrd.Do.Dr Buket...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 VER İ TABANI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Buket Do ğ an 2 Ders İ çeri ğ i z Veritaban Veritaban ı ve ili ve ili ş kisel veritaban kisel veritaban ı kavram kavram ı , , tasar tasar ı m ı ve y ve y önetimini anlamak, netimini anlamak, z veri taban ı sistemlerinin denetimi ve eri ş imi yöntemlerini ve ara ntemlerini ve ara çlar lar ı n ı ö ğ renmek, (SQL renmek, (SQL komutlar komutlar ı n ı n kullan n kullan ı m ı ) z verilecek teori bilgiler temelinde VTYS verilecek teori bilgiler temelinde VTYS uygulamalar uygulamalar ı n ı (Microsoft Access) (Microsoft Access) yapmakt yapmakt ı r.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 TEMEL KAVRAMLAR z Veri Veri z Olgular Olgular ı n, n, kavramlar kavramlar ı n, , veya veya talimatlar ı n, n, insan taraf taraf ı ndan veya otomatik yolla ndan veya otomatik yolla ileti ileti ş im, yorumlama ve im, yorumlama ve i ş leme amac leme amac ı na uygun bir bi na uygun bir bi çimde ifadesidir. imde ifadesidir. z Genellikle, biz veri veya veri birimleri Genellikle, biz veri veya veri birimleri üzerindeki zerindeki i ş lemlerimizi lemlerimizi varl varl ı k hakk k hakk ı nda her hangi bilgi almak i nda her hangi bilgi almak i çin in ger ger çekle ekle ş tiririz. tiririz. z Veri kaydedilebilir bilinen ger Veri kaydedilebilir bilinen ger çeklerdir. eklerdir. z Örne rne ğ in bir ki in bir ki ş inin ismi, adresi, telefon numaras ı gibi. gibi. 4 VER İ TABANI NED İ R z Veri taban ı z Düzenli bilgiler toplulu ğ udur. z Bilgisayar ortam ı nda saklanan düzenli verilerdir. z Bilgisayar terminolojisinde, sistematik eri ş im imkan ı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , ta ş ı nabilir, birbirleri aras ı nda tan ı ml ı ili ş kiler bulunabilen bilgiler kümesidir . z Bilgisayarda sistematik ş ekilde saklanm ı ş , programlarca i ş lenebilecek veri y ı ğ ı n ı d ı r
Background image of page 2
5 Veri Taban ı Yönetim Sistemi- VTYS Veri taban ı tan ı mlamak, yaratmak, ya ş atmak ve veri taban ı na denetimli eri ş im sa ğ lamak için kullan ı lan yaz ı l ı m sistemidir. 6 TEMEL KAVRAMLAR KLAS İ K DOSYA YAPILARI z Veri saklama birimlerinde depolanan veri topluluklar ı na “dosya” ad ı verilmektedir. z Dosyalar ise kendi içersinden kay ı tlara bölünmü ş tür. z Örne ğ in ö ğ rencilerin bilgilerinin tutuldu ğ u bir dosyay ı ş ünelim:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 TABLO TEMEL KAVRAMLAR ADI BABA ADI DO Ğ UM YER İ Kay ı tlar birbiri ile ili ş kili alanlardan(field) olu ş maktad ı r. Her kay ı t farkl ı bilgileri içermektedir. KAYIT ALAN 1 ADI BABA ADI DO Ğ UM YER İ ADI BABA ADI DO Ğ UM YER İ ALAN 2 ALAN 3 8 DOSYA S İ STEMLER İ N İ N SAKINCALARI z Klasik dosya sistemleri kullan ı lmaya ba ş land ı ktan sonra baz ı dezavantajlar ı oldu ğ u ortaya ç ı km ı ş t ı r. Bunlar ş öyle s ı ralanabilir : z Veri tekrar ı : Ayn ı veri çe ş itli dosyalarda birden fazla yer alabilmektedir buda sistemin hantalla ş mas ı na neden olur. Mesela bir stok dosyas ı nda stok numaras ı verisinin malzeme dosyas ı nda, fatura dosyas ı nda ve ambar giri ş i dosyas ı nda yer almas ı gibi.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

VERITABANI_DERS12 - VERTABANI DERS NOTLARI Yrd.Do.Dr Buket...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online