01 - B İ L İŞİ M S İ STEMLER İ DERS NOTLARI Ö Ğ R...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B İ L İŞİ M S İ STEMLER İ DERS NOTLARI Ö Ğ R. GÖR. DR. MURAT ATAN EKONOMETR İ BÖLÜMÜ Bu ders notlar ı çe ş itli kitaplardan yararlan ı larak olu ş turulmu ş tur. Ders notlar ı içindeki bilgiler taraf ı mdan yaz ı lmam ı ş sadece ders ile ilgili kaynak kitaplardan Ö ğ r.Gör.Dr. Ay ş e Kazan ve Yrd.Doç.Dr.Funda Yurdakul taraf ı ndan derlenmi ş tir. Ders notlar ı n ı n amac ı ö ğ rencilerin bili ş im sistemleri dersini takip ederek ders çal ı ş malar ı n ı sa ğ layacak özet bir eser olu ş turmakt ı r. ANKARA - 2004 YÖNET İ M B İ L İŞİ M S İ STEMLER İ Yöneticilerin dünyas ı ş imdiki ile gelecek zaman aras ı nda bir de ğ i ş im içindedir. Bu de ğ i ş im ortam ı içinde ki ş iler ve yöneticiler önceden saptanm ı ş amaçlar ı na ula ş mada de ğ i ş ik ve say ı s ı z sorunlarla kar ş ı kar ş ı yad ı r. İş te bu sorunlar ı n varl ı ğ ı onlar ı sorunlara çözüm bulmaya bir ba ş ka de ğ i ş le karar vermeye zorlamaktad ı r. Bir yandan yöneticinin veya ki ş inin içinde bulundu ğ u de ğ i ş im dünyas ı di ğ er yandan önceden saptanm ı ş amaçlar ı gerçekle ş tirme iste ğ i karar verme sorununun ortaya ç ı kmas ı na neden olur. Herhangi bir konuda karar kelimesinin kullan ı lmas ı mümkün en az iki hareket tarz ı ndan birinin seçimini ifade eder. E ğ er tek hareket tarz ı varsa seçim veya karar verme i ş lemi söz konusu olamaz. İş letmenin amaçlar ı n ı n gerçekle ş tirilmesi için birden fazla ki ş inin bir araya gelmesiyle yönetim olgusu ortaya ç ı km ı ş t ı r. Buradan yönetme yetkisi do ğ mu ş tur. Yönetimin temel i ş levi amaçlara ula ş ı lmas ı için etkin karar vermek ve onlar ı n yerine getirilmesini sa ğ lamakt ı r. Bu nedenle karar verme mekanizmas ı n ı n yer almad ı ğ ı bir yönetim dü ş ünülemez. YÖNET İ M KAVRAMI K ı t kaynaklar ı n amaçlar do ğ rultusunda etkin ve verimli olarak kullan ı lmas ı yla ilgili kararlar alma, bu kararlar ı yerine getirme ve kontrol etme süreci olarak da tan ı mlanabilir. Yönetim i ş levine, en geni ş anlamda karar verme süreci olarak bak ı ld ı ğ ı nda, yönetimin karar verme bölümü niteliksel olarak uygulama a ş amas ı na i ş levsel olarak da planlama ve örgütlemeye; karar ı yerine getirme bölümü niteliksel olarak uygulama a ş amas ı na i ş levsel olarak da yöneltmeye; kontrol bölümü ise kontrol a ş ama ve i ş levlerine kar ş ı l ı k gelir. Yönetimin odak noktas ı amaçlara ula ş abilmek için etkin karar vermek ve bu kararlar ı n yerine getirilmesini, eyleme dönü ş mesini sa ğ lamaktad ı r. Karar verme mant ı ksal bir süreçtir. E ğ itim ve teknolojik geli ş melerin yard ı m ı ile bu sürecin optimizasyonu sa ğ lanabilir. Karar verme sürecinin hangi a ş amalardan olu ş tu ğ unun bilinmesi do ğ ru bir karar vermede önemli oldu ğ u gibi, karar verme sürecinden kaynaklanan yanl ı ş l ı klar ı azaltaca...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

01 - B İ L İŞİ M S İ STEMLER İ DERS NOTLARI Ö Ğ R...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online