WI09bluekey

WI09bluekey - uestion l 5 oints Wine 3 M1 You begin with...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: uestion l. 5 oints. Wine 3.: M1 You begin with two purebred strains of peas P1 = purebred strain with round seeds ((21?) P2 = purebred strain with wrinkled seeds (W) You cross parental strain PI x P2 to obtain an F1 generation. You observe that all the FI plants have round seeds. You cross one Fl plants to another Fl plant to obtain an F2 generation. Of the F2 plants, 49 have round seeds and 23 have wrinkled seeds. (a) Invent symbols for the alleles segregating in this cross. State which is dominant and which is recessive. List all possible diploid genotypes and the associated phenot pe. earn Q) 3 mad a “mud R: (lb-minim; alteLSLJrouhd Sced ER E rm seat 1" w .——wv'mlcULJ WA (WW-l r: (“253ng ctllflu. , wrinkled 503 \ (b) State the genotypes of Pl, P2, and the F1 plants. (P) Pi: RR x n: W fl l1 \L in (FL) RY‘ (round F1) f k (c) Use a Punnet square show how the gametes formed by the F 1 plants combine to form all the possible F2 plant genotypes Fl xlzl RrLfif‘ F9- sstm Fl tantamfis m‘ #1 RR RN" PffiK—vemiasmd r Rt” Yr‘ Zflr‘mdwl :L (“r e wr‘mlfflfil Sud- \ (d) In what ratio are the different F2 genotypes predicted to arise according to Mendel? (fizmfiptc mh'hf’iLP—R'. lily" -. 1 {"Y‘ \ (e) In what ratio are the different F2 phenotypes predicted to arise according to Mendel? W . Wm fin fl Pmbi‘lP‘ C “It? 0.? 5 WK} : 1 wrinlwil Page 2 of 8 8 .10 E 93nd .mg wruq 491W (1a) wwwq T Mumm Casi“? Y MHV (A) 1d l 5801:) Jo} 0333:9313 fiuzqggfitfi (£0 gflgfimfixgwfimms (q) mama-'22:; _ ya». no nu "-ym' MW e; . .. ' . 'Q'U bf amouch wwq 'ac'h mm ‘ 09w «mfia’l‘; U MMUM 'UWQ Minn : (titan)? (3“ V cl A ' 1w 1 T , “3W "h ’QWWI wwwq 2614911!“ = 339% mm ,an 9339:: «may qu “DNva = vkq ' mmmwawuwop - ?g-.fapow '[apoul "r W cm 1’6 H moi u; among? alqgssod qoeg 1mm pampossn 9 :{Jouaqd at“ 911213 'E’ugsooqo umo m0»? J0 sleeper/Gs Bugsn auéfi qona J0 99191112 sq] 1'5" (12) ‘SJIDSQJ 339m 1111M marsysuoo 8] mm W1 EugAIOAu] Aloaql 12 ssodmd 'aogLu ummq [[13 138 noK [d x [:1 3301:) nofl usqm :g 380.13 'sauo ummq {)1 I pun 3113mm}? 231qu L 103 noK mewpsdxa 9110 u! 91dumxa 10:1 @1qu am qagqm ‘10 sums 1nq ‘umosq J0 apeqs gums 9m 9m [13qu J0 180m 901111 at] Lumqo no& 1 and $5013 nofi L1qu :3 5901;) ‘smamd sq] J0 L]qu SB ummq J0 _ apeqs gums 9111 9112 191]] 931111 [ :1 ugtzlqo noxC zded 95013 nofl uaqm :] $90.13* .flnsm fiugspdms mqmamqum sassom 911103 uuopad n.3,:L an; ummq 1010:) gums 91,11 aAnq sumns [Dog 1123111131)! )100] fisqtl 1nq ‘Zd pun [WIT—S fingpaauqqlnd 0M1 SBLI (1121 me 1‘ am 9 810 1? 93nd wnw “3 may“ htm'q "u 113‘ WAN 0mg) '26de “4% OM "OM 13-11459 W10 wq Willa LH-Oq M1 410W pldmfl SW" Md. m 31W“ " 1? <~ (MW «we M401“ H qgvv WWUQ ' hc—Cxqvt; “Elf-Wm 'be-qavv whom?) T qav’d x OM‘G'Y) ’aénouuH u alum :mf) ')[.IO/‘A .moK moqs '(uouaypbld sq} mo 51mm ()1QO JD auo Km; asoqo ‘adfimuaqd 91mm 9 mm ad/houafi'z'd 3[qyssod 31.10 mm] 910m 3! 319m H) él‘naoo {Cam pInoqs $011121 mum u] pm; ‘QABLI plnom Kuafimd 9111 logpaJd nofi op (9)3dfilouaqd mum ‘asnow I d m: [mm 3:1 :31qu 12 £9013 nofi 5.1 (p) m I __ mu m ‘ZDJK-U 21m 131W aim!“ 4-H.) 9-“- ' an pnmxg “VI e—a—a quv “‘9 J‘W‘N‘W‘“ ni/zéd— 0131710 x“? mm (In/iv {————-. $81,310 aw?) “MW «1/: {WWW a WWW“ ail/b e..__. qg way -———> WWW“? w: <_______ 991019; #9,“qu flu/1 H—f‘qu‘V *J? WW“ m/z 4—————._ “CASH” "—3’ J’QWUO‘ .'I' ,qu OTEavv WV .999 or! S g“. m <___,___. 3:; we —-—> .m- umxa ‘ £33m! ‘acawaaw <54 'ssom spp u; 33m: 9:;qu ato Kauanng} pawadxs sq] awmsmg 15 {main Kunqnqmd JO/[JIIB (8)918an Jauund Sugsn ‘ssep 3133101193 pp 113129 J0 leqeqma sq] 91121n31931—EIX'9 Jouaqfl pampossc 119m 91st ‘ fl g, I pun ‘Kuaficud aq1fiuouna WW3 am 11V 19” Z 35013 10:} (a) at! 8 .10 s 939d :papmfi sq LON [um amq )[JOM :Eam [43112133 itlE'ZZ fiEE'IVI. U798 312'.” 1091-" WW I Z GEE'EI lJb'L'L 5299 51017 H 218'61 UtE'ZI EH}! GUH‘S SDS'E EI lit’S'Sl llt’i‘ll HJE'Q mm HO'E El 512'“ H’E'HI 8191'- B [8'11 EUB'Z H [HH'ZE BLE'U‘E 38H: gfifi'tz 171 mm It'l'tiZ (il I'gz 93952 El 51 8'62 88912 Eiii'bz ZBE'ZZ 21 ()UE'SZ‘ UZ‘UZ 12952 920‘ I: II LSL‘BZ 921172 025' re 91%] [ll RSI'SE 60212 ERP'DE LUE'E'H LRfi'S I Zt’E'fi 998'? LtE'E .‘JS 1 '3 UL h [SHE'EZ 999' [Z EZfl'fil [i lfi‘QI #SQ'H EPE'R RFJI 't‘ (HIKE SEL'I [ii S 996' | Z 06002 SE?“ LUS'SI ESTE'EI 1717E'L “GEE {'18 | 'E ITfVE'l H i BLZ'UZ SLVSI Em’gl [QITH LlU'EI QFE’H EES'Z UHFYI (3861'! :1 9 SFS'RI ZIR'QI [iHfi’l 2693] 91791.” BFE 5 MIKE LEZ'I FILLJ'I.) 3] £- USIFH 980131 ZEB'ZI {Jill‘l [ 9EZ'G ISE‘F lllg'l IE8“ Zlb't} 51 t' (JEJB'H LLZ'EI El? ['1 l 88156 bit 1 LS'E'E 1790' I P8171] illZ'fl b E 8528'“ EH79” BFE'B SIB'L [EZ'Q 99f? FRET] EJIE'U ZUHI F Z £6901 filZ'fi SLE'L lfifi'S 90917 EJSE'I IIZ'U [SH'II [)lU'fl E I (3181 SE99 t'EU'S It’B'E {HI-[Z SSH] $1 I 0'0 000' 000' | JP 9001) [ITO SZDTI 500 I'” Q d < 9U [31] SLIS'D 566‘“ _er d IHJHI’ILHJJH!“ rX PILIIJI‘J HOIIIIZ‘A [li.)!l!.l;) z-z 11mm JI'IOK moqg 'sysaqwdfiq s_rq 1mm 111918151103 9m temp 999m 10:1 10 Jaqui/n aumuamp ‘1991 (EX) zng 12 311131] LIQQJB gz ‘monafi 00] :11nsga {1A :1. sofg [:1 x1323 58013 (uopmsuafi [51) Kuafimd W111: 3111ng (uopmauafi d) pande [19913 x palqaund mans; :1 3301;) 4% 21% amp Eugmonq am paugmqo nofi 5501:) sun 11; pm; ‘1u9u1y13dx-a s_rq amondzu 01 paw nofl asoddng 'Hoymzmua; 1110pou put; nonefiajfias [EflbS‘IO saldyaupd 9111 1mm mmsgsuoo 919M 9995013 10191;; alfiugs mag amp sgq mq] psalpr [apuaw Hum; 1mm swyod g 'g uousanfij g _.|() 9 9312c; 0991 paloypzud 313 mm; wajayyp inmaagmfi'ys 9.113 9113]?) sq} 0N 011121 palaypmd 3111 qum magmas an; amp sq Salk :uogsnpuoo am 9 . Hr >l'0 d H. *7:— JP 5+ War-*0— annm EX (-1- .4» 9'0 n! 7' "0 I‘M—7: =1-wPaW=i-P Mar 0"" 7 9 ml 9.1! “I . _ _....-----. ._.—--""""_' fig. 1:0 911 £349ka _ __.2‘.2__— ‘tan a " 101%: 0017 a”! GM Who ,3 - mm"? . can 924(99de _ 2W3 w " LLICIEDID E105 HHEIH )IHOM MOHS 8 J0 L 9396 ’ .‘k" I, 'Lr "1 1"“ I'll ri'....r|1w “J F) r‘~ ’} I'r-J JrIIH‘d‘ y‘I'i _1‘u? I’Ir'l‘ 4MP .THJLQjJ-I‘Iq - U Ju ..-.|.J (vii-D ’( U C ( 5d D I 1'1"] 3J1” "‘ D :99- kiloj _ a r" I 3w: K-Wc’ SSA}?!de J! "M‘ij .r )4 gm! “IL: 3.“ J, |.,-.. -... Jud. ' " _ I .1 1L1; fun”, Q: IjunjurJfl c- : I u- D ' 5" E iv'b'a uni 5! maul} 5r? 14;; :1an l'rv- ‘ 33 J a IT H l-‘vJ-nv /Pim|| 1F 1, f0 __ \ 2. -“'U°TD‘”°JH? he 4".“ 9 Chain PUD A/ ‘71- “19"”; whim . “I .-I ' I I 'ILIL‘JS'U-Iuwil .I ._a .1 ' -.- ' "Wt ' I ' ' _ - 1 -. 3! évn J I w.» J. Lg») fl. -- IV. I. .. J M! J-J 3‘53"» $.31 ' .4 . ' _- .an M f; b ' UU' I_ _a L- r (Jr “fl-“)5 EWL’nF I, III: _rlJ' I afl'J M U‘ __ _ A . | J .-‘ up.) - I f m. Wkldydapu!‘ Jug-3V I «a _ 3.9. .. .. _.An‘l _) L' fix—3W3 3.0 \ A! I “wag \M 2 vi" ,5 _Jr r‘ \jjJI.JIJ\IY VB i f F W _ -~ ' " ‘59": " .' *J *-‘—"u ’V I I _..- ‘ :2 J =2 19"“ H ‘r‘ E 3 I _ a 7,. «byway —.._.. __ > ' I1" '9 :9 , ‘.-- _ a _. j '- 4 II (T. __ fjlllxil V In \ql THE L E _. _ _fi 4" :' ><ll ‘70 9 I ‘7) "a? , . 1 PE) :vv C3: V 2 I" "I I | fills-Uan *- 533} 1‘“ 'P “9‘53 INT i ~lvuj+ws=a1$ J3 [V0333 .W 5:" Two“; "f'°ld"}° aMhSSW- 'fiugmmp moi II] pawnsnm 9112 saldyoup'd 959:“ 9191.12» mo mod 01 slaqnl pun smoma ssn 'Iquaw Kq panagug 531193 30 WITH—E pm; 5912mm} J0 m [TUBE sq] sumldxa pm: 01 spuodsanoo samosomonp Jo JUQUJQAOIII am moq moqs 01 [lamp qfinoua lsnf spy/mud 191911192 pgolduq [Bug 3111 ()1 firm am [[12 [[93 pgoldgp 112me0 me {1101; 'sysoyaw u! sawosotuoxqo JO 1101112391399 pIIB uopeondm sq) a10 11112131231) snonfiqutaun ‘map 12 MBJG —————WW © 3 JO 3 932d h d h h h E z (sanmmp era WM “WE” )4 T + T + T ggjj J0 @3933 Jo 655.3] :thouaud WSIJJJDMP @m @&I 5‘9 ‘9 Hi d d‘ 66x Bk) :mw ' “ l1 r7_r_'. I J r” ()[Jom 1110K moqs) ésazuemp sq mm Ausfimd mp 10 LIOUCJBJ} mum 'SQAJBMp 911; z Juamd pun 1 IHQIBd [poq ani 'adfiwusqd Lusgmmp ‘35 L] ?< BE) 5 angssaosu I: u! 1[nsa.l mm QdKJOUQB BB .10 J; Jaqus :qlmcufi' |I21LLIOLI 331 I I ._._ JO] pmmbeu waq suoywun; Joupsgp apgAOJd 5) put? :1 sauafi at; l (p) 9:12:5qu gnothoJa+aM)d 2% BI9 : BEN F"9 ‘3 3:) f 30 x 93 I 2.7,: é.- aa= AW :55 Tic?) Esawawaa 3 “WWW ZTPG=GCIXPG 1’7. bvzboxuv (mom .Inofl moqs) (3991193 9m J0 [[12 10;} SHOE/(20.191914 93 sq mm 330.13 3qu J0 fiuafimd 12 mm Kmyqtzqcud gm 9; mqm (3) 334311.110 7 I. z... Zol -Z-Z ' I :34“?de £3 :52) dd 5:) 31%] (31mm 11105 m0 5) 3Jme z waned [mo sawumfi y) sad/(1 wunsgp Knew mmflq) sawwv 4-3U.Ur3‘|001|= Z~ l- I ~ Z -Z- I -‘L twusmd 9&3 i5’ 3‘9 36 5‘9 (31mm Jnofl moqs) 5.111403 I wanted was 3913111123 J0 99cm muust Amen] moq (B) 33.45930033qu z lude EDJJEIEIPOODEIEIBV 1 mama :sadfllouafi umoux Salmono; sq] J0 SIBnpgAgpuy om J0 550.13 13 LI] sans}? JO qulunu 93191 E 2131211 no A ww-r—afifi— mumd g 'g uoussfié ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

WI09bluekey - uestion l 5 oints Wine 3 M1 You begin with...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online