Reflection_Transmission

Reflection_Transmission - α"= n_2/n_1" 1.33 2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: α "= n_2/n_1" 1.33 2 57.3 E parallel B parallel R |R| T R |R| T 1 1-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 2 1.5 1 1-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 4 3.01 1 1-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 6 4.51 0.99 1-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 8 6.01 0.99 0.99-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 10 7.5 0.98 0.99-0.14 0.14 0.86 0.14 0.14 0.86 12 8.99 0.98 0.99-0.15 0.15 0.85 0.14 0.14 0.85 14 10.48 0.97 0.98-0.15 0.15 0.85 0.14 0.14 0.85 16 11.96 0.96 0.98-0.15 0.15 0.85 0.13 0.13 0.85 18 13.44 0.95 0.97-0.15 0.15 0.85 0.13 0.13 0.85 20 14.9 0.94 0.97-0.16 0.16 0.84 0.13 0.13 0.85 22 16.36 0.93 0.96-0.16 0.16 0.84 0.12 0.12 0.85 24 17.81 0.91 0.95-0.16 0.16 0.84 0.12 0.12 0.84 26 19.24 0.9 0.94-0.17 0.17 0.83 0.12 0.12 0.84 28 20.67 0.88 0.94-0.17 0.17 0.83 0.11 0.11 0.84 30 22.08 0.87 0.93-0.17 0.17 0.83 0.11 0.11 0.83 32 23.48 0.85 0.92-0.18 0.18 0.82 0.1 0.1 0.83 34 24.86 0.83 0.91-0.19 0.19 0.81 0.1 0.1 0.82 36 26.23 0.81 0.9-0.19 0.19 0.81 0.09 0.09 0.82 38 27.57 0.79 0.89-0.2 0.2 0.8 0.08 0.08 0.81 40 28.9 0.77 0.88-0.21 0.21 0.79 0.08 0.08 0.81 42 30.21 0.74 0.86-0.21 0.21 0.79 0.07 0.07 0.8 44 31.49 0.72 0.85-0.22 0.22 0.78 0.06 0.06 0.8 46 32.74 0.69 0.84-0.23 0.23 0.77 0.05 0.05 0.79 48 33.97 0.67 0.83-0.24 0.24 0.76 0.04 0.04 0.78 50 35.17 0.64 0.82-0.26 0.26 0.74 0.02 0.02 0.77 52 36.33 0.62 0.81-0.27 0.27 0.73 0.01 0.01 0.76 54 37.47 0.59 0.79-0.28 0.28 0.72-0.01 0.01 0.75 56 38.56 0.56 0.78-0.3 0.3 0.7-0.03 0.03 0.73 58 39.62 0.53 0.77-0.32 0.32 0.68-0.04 0.04 0.72 60 40.63 0.5 0.76-0.34 0.34 0.66-0.07 0.07 0.7 62 41.6 0.47 0.75-0.36 0.36 0.64-0.09 0.09 0.68 64 42.52 0.44 0.74-0.38 0.38 0.62-0.12 0.12 0.66 66 43.38 0.41 0.73-0.41 0.41 0.59-0.15 0.15 0.64 68 44.2 0.37 0.72-0.44 0.44 0.56-0.18 0.18 0.62 70 44.95 0.34 0.71-0.47 0.47 0.53-0.22 0.22 0.59 72 45.65 0.31 0.7-0.5 0.5 0.5-0.26 0.26 0.56 74 46.28 0.28 0.69-0.54 0.54 0.46-0.31 0.31 0.52 76 46.85 0.24 0.68-0.58 0.58 0.42-0.36 0.36 0.48 78 47.35 0.21 0.68-0.63 0.63 0.37-0.42 0.42 0.44 80 47.77 0.17 0.67-0.67 0.67 0.33-0.49 0.49 0.38 82 48.12 0.14 0.67-0.73 0.73 0.27-0.57 0.57 0.33 84 48.4 0.1 0.66-0.79 0.79 0.21-0.65 0.65 0.26 86 48.59 0.07 0.66-0.85 0.85 0.15-0.75 0.75 0.18 88 48.71 0.030....
View Full Document

This note was uploaded on 04/01/2009 for the course PHYS 2214 taught by Professor Giambattista,a during the Spring '07 term at Cornell.

Page1 / 8

Reflection_Transmission - α"= n_2/n_1" 1.33 2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online