{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

خايف عليك

خايف عليك

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
كيلع فياخ راتخي فرعي مع ام بلقع راهن ليل يكبا مع شيع ردقب ام هنودب لوقب ؟ شيل يلاحل لوق مع ؟ ةجردلهل يلتقي يبلقب نكاسلا بحلا لوقعم كيف بياذ يلاح سحب كيف علطتا ردقا مع ام كنونجب قرغب و تومب كنويعب علطا رداق شم .. ريطخ ريثك نوكي مع يريكفت ريصملا نوك ردقا مع ام صخش يل بذجني و ليمجلا بحلا ضفريب ادح يف لوقعم بيرغ !! هاوهب ريتك بلق يف هانمتب يلي ريصملا تنك
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

خايف عليك

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online