{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

يا قلبي روق

يا قلبي روق

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫يا قلبي روق‬ ‫يا قلبي روق ما عاد ف ّ ذوق طعم العذاب‬ ‫ي‬ ‫من بعد الغروب ما عاد في شروق للقمر يلي غاب‬ ‫ي‬ ‫فل القمر و ج ّح ف ّ دمرني و غرز الشوك ف ّ‬ ‫ري‬ ‫كيف بسامح القمر يلي بسببه عمري أنظلم‬ ‫وقعني في وادي عميق ما بيوصل له أي حبيب‬ ‫وادي كله جروح و دموع و أساة كل مجروح‬ ‫كيف بقدر أنقذ حالي بدون ما أذي القمر الغالي‬ ‫يلي عيشني أحلى ليالي و بعدها سرق مني كل أحلمي‬ ‫راح ضل اشتقلك يا غالي لنك ما بتغيب عن بالي‬ ‫مع انك معذبني ليالي بس حبك ساكن كل حياتي‬ ‫روح ال يهنيك يا غالي و تعيش أجمل ليالي‬ ‫لني بعشقك يا قمر الليالي راح ادعيلك أحلى تهاني‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online