تعلقت فيك

تعلقت فيك

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
كيف تقلع± كبلق ةقد ىلع ىفغأ و كمض ير±ص² ³اتش´ ك َ بح ُ ٍ µ ¶دا·س²¸ ³وذ و كµ¹ºµ ة»¹¼ ½¾µ ¹·¿¸ و لÀختتµ ا´ Á كتÀب¼ كلºµ Áبلق ن´ و كلتحÂر¸ Ãıق ÁÅÀÅÆ Ç¸Èع ½» ÁÅÀسÅ ÁÂر±ق ÉÀ» ʹ·µ ا´ ËاºلÌ ÍÅ» ا´ Íقو ن´ Ëا´ز ن´ كι·µ ÁÏإ ÐÆا¼ Ѹ¹غ اÄ Á²¸ Íϸ Òه е Ëا´ز ن´ كِلµاق ÁسفÏ Ëا» Á¾ÀÎ ¹ ِ ¾Î ÍÀحÓ ÑÔÄ Õو¸ ن´ ك ِ ÀΠͺل·Â ¹Àت» ÁÂاÀ¼ ½» اÄ Íϸ كبحµ ÁÂاÀ¼ Áل¹Àغ و ÁÏاÀ» Áلتبلق
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2009 for the course ARABIC Arab120 taught by Professor Mueenhalol during the Spring '09 term at Avila University.

Ask a homework question - tutors are online