بعّديـني Ø&sup1

بعّديـني ع

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫بعديـني عـنك‬ ‫ّ‬ ‫شو جاي عبـالي أنسى يـلي صار‬ ‫وكفي حيـاتي و كــمــل المـشوار‬ ‫ّ‬ ‫حـبـك جـنـنـي و بعــدك قـتـلـني‬ ‫ُ‬ ‫وبَعدني مش قادر أنسى يلي صار‬ ‫ِ‬ ‫قليلي خبريني انك لسا ما نسيـتيـني‬ ‫أنا ضايـع بـدونك و مـشتاق لعـيونك‬ ‫و مش قـادر أنسـى غـيابك ول نهـار‬ ‫قلـبـي عـم يـتمنـى وجـودك حــده‬ ‫و غـرامـي عم ينـهار ببـعدك عـنه‬ ‫مش قادر الغيـكي ول قادر احكـيـكي‬ ‫ِ‬ ‫و شوقـك عم يعـذبـني لـيل مع نـهار‬ ‫حاكيني وعـيني قـليلي انـك ما بتريـديـني‬ ‫بعّديـني عـنك ما بـقدر كـون ملـكك‬ ‫مع انـي بعشـقك لـسا بـحـبك و بـغـار‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online