الماضي و ا&Ugrav

الماضي و ا&Ugrav

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
رضاحل± و يضامل± ... دحل امئ±² ك³ضت ´ ايندµ± ¶اح ةب·رغ .. ¸¹ ±دحأ º»س· ´ ±¼وهش ½¾¿Àأ ى¾ح ا¹و· ½¾¿³Áأ Âإ ا¹ اهم»ظ .. .. ÃذÄ ىطخ¾· ¸¹ امئ±² ÅاÆÄ ¸¿µ ايÆغ Çأ ÂاÈ ±ريقف ÃذقÆ· ±دحأ دجƾس· اɼاغ ىقب· ¸¹ ÅاÆÄ Ê ةµوهسÀ Ëعاصمµ± !! .. Ìاقنإ Íيط¾Î± ´ ÏيÐÁ ÑÆنÒÀ اÄرسفأ ´ انأ وÄ ±ذÄ امÀرµ ÑسÓن ... Ô±رف Ê Ç´Õ± Ê ÖÊر× Ñƹ ربȱ ØناÈ امئ±² Ñبئاص¹ ¸¿µ Ñتايح ØناÈ ÃذÄ ÑÆنإ اهÆع ءاÆپδ± Íيط¾Î± ´ ÑÆنل اهµ ÑÄر¿À ا¹و· رÐش± ºµ اهقÚع± .. ÑÆنل ˳µ± ËبسÀ ±ذÄ Û ُ ُ Èأ ÑÎآ¹ ¸¹ ÑÆÚيÐت ا¹ ºغ¼ .. Üرص¾µ± Ѿفرй Çدع ËبسÀ Çأ ½À±ذع ÝÚع± Ê ½قÚع± .. ؟ ºهй اقشاع اب³¹ ÂوÈأ Âأ Ëحأ .. ±دي× ÑسÓن Üرع± ÑÆنل ¸·رÞÕ± ßأرÀ º¾Ä± ´ ا¹ Û¿À ½Æع Íف±²أ Âأ ¶ÊاحÒÎ د·د× Ë
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/04/2009 for the course ARABIC Arab120 taught by Professor Mueenhalol during the Spring '09 term at Avila University.

Page1 / 2

الماضي و ا&Ugrav

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online