اعمال الع&O

اعمال الع&O

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫اعمال العشاق‬ ‫أنا مثل القمر السهران بفل و بخليك مشغول و حيران‬ ‫حتى تبقى عشقان لزم خلي النوم من عيونك هربان‬ ‫بحب عزبك و جننك حتى تموت من غيرتك و قهرك‬ ‫و ترجعلي مكسور و مهوم و مشتاق لحلى عيون‬ ‫انا متل الهوى العليل من نظرة قلبي بميل و من غمزة‬ ‫عقلي بطير‬ ‫لكن اذ بتزيدها علي و بكلمة بتجرح في ما بسكتلك ما في‬ ‫ّ‬ ‫انت عارف اني بحبك و بغار عليك و قاتلني بنظرة عينيك‬ ‫بخليك لحضني عشقان بضل منك هربان و ملوع قلبك يا‬ ‫حرام‬ ‫لزم شوقك لحبي حتى ما تمل منى و تضل طول العمر‬ ‫بقربي‬ ‫هيدي اعمال العشاق حتى يلوعو كل عاشق مشتاق‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online