مش معقول

مش معقول

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ما توقعت هيك يكون نظراتك للمور‬ ‫عم حبك حب مش معقول و انت دايما عني‬ ‫مشغول‬ ‫لكن دايما كنت بقول راح حبك على طول‬ ‫شو يلي وقعني فيك و خلني اتعلق اكتر فيك‬ ‫راح غير مقياسي للمور و انسى كل الهموم‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online