{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KeyMapCh11EAsia_1

KeyMapCh11EAsia_1 - Jinin Kobe Kunming Kyoto Lanzhou Lhasa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Key Map Items Chapter 11: East Asia Map Identification Locate the following countries (and Chinese provinces) of East Asia. Anhu Beijing Fujian Guangdong Guangxi Guangxi Hainan Hebei Hunan Inner Mongolia Japan Jiangsu Liaoning North Korea Shaanxi Shandong Shanghai Sichuan South Korea Taiwan Tianjin Tibet Xinjiang Zhejiang Locate the following water features. Amur River Brahmaputra River East China Sea Huang He Inland Sea Mekong River Red River Salween River Sea of Japan South China Sea Ussuri River Xi River Yangtze River Yellow Sea Locate the following cities of East Asia. Beijing Changchun Changdu Chengdu Chongqing Guangzhou Guilin Harbin Hiroshima Hong Kong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jinin Kobe Kunming Kyoto Lanzhou Lhasa Macau Nagano Nagasaki Nanjing Nanning Osaka Pyongyang Sapporo Seoul Shanghai Shenyang Suzhou Taipei Taiyuan Tangshan Tianjin Tokyo Wuhan Xi’an Yokohama Locate the following land features. Daba Shan Gobi Desert Hainan Hokkaido Island Honshu Island Kansai Basin Kanto Basin Kyushu Island Loess Plateau Manchurian Lowland Mt. Fuji Mt. Ontake Nobi Basin North China Plain Plateau of Tibet Shikoku Island Sichuan Basin Taklamakan Desert Xi Basin...
View Full Document

  • Fall '07
  • VanHorn
  • japan, People's Republic of China, Daba Shan Gobi Desert Hainan Hokkaido Island Honshu Island Kansai Basin Kanto Basin Kyushu Island Loess Plateau Manchurian Lowland Mt, Inland Sea Mekong River Red River Salween River Sea of Japan, Island Sichuan Basin, Guangxi Liaoning Guangxi

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

KeyMapCh11EAsia_1 - Jinin Kobe Kunming Kyoto Lanzhou Lhasa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online