TÃœRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI

TÃœRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI - TRKYE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TÜRK İ YE CUMHUR İ YET İ ANAYASASI ANAYASA KAVRAMI Konu olarak ele ald ı ğ ı m ı z "ANAYASA" kavram ı çok geni ş kapsaml ı d ı r. Dünyan ı n geli ş mesine paralel olarak Anayasa hukukunda da geli ş meler olagelmi ş tir. İ nsan o ğ lunun fikri yap ı s ı geli ş tikçe temel hak ve özgürlükleri konusunda ara ş t ı r ı c ı ayn ı zamanda da isteyen durumunda olmu ş tur. Devletin yap ı s ı bu istekleri azalt ı c ı veya ş iddetlendirici olarak rol oynam ı ş t ı r. Bu geli ş meler sonunda otokritik dönemler kapanarak Demokratik dönemler aç ı lm ı ş t ı r. Anayasa ; - Devletin temel kurulu ş unu, fertlerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel kanundur. - Emredici kurallar ı n toplam ı d ı r. - Devletin temel kurulu ş unu, örgütleni ş ini ve i ş leyi ş ini düzenleyen kurallar ı n bütünüdür. - Toplumun siyasi ve hukuki ana kurulu ş u ile ilgili yaz ı l ı ve yaz ı s ı z bütün temel hukuk kurallar ı n ı bünyesinde toplayan kanundur. ANAYASA HUKUKU ve ANAYASALARIMIZ 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi, bat ı n ı n Müslüman Türklere kar ş ı duydu ğ u kinin somut ifadesi, Sevr Antla ş mas ı tebli ğ i ise ba ğ ı ms ı z Türk topraklar ı na göz dikti ğ inin bir belgesi olmu ş tur. Bu dönemde yürürlükte olan 1909 Anayasas ı da bir bak ı ma lav edilmi ş tir. Yürütme ve yarg ı i ş gal kuvvetlerinin elinde, yasama ise da ğ ı t ı lm ı ş olan parlâmentoda kalm ı ş t ı r. Da ğ ı n ı k kuvvetlerle yap ı lacak bir mücadelenin milletin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı n ı sa ğ layamayaca ğ ı n ı gören ve "Milli irade kuvvetinin mucizelerine” inanan Mustafa Kemal ATATÜRK, egemenli ğ i, Türk halk ı n ı n elinde, kay ı ts ı z, ş arts ı z, ba ğ ı ms ı z yeni bir Türk Devleti tesis etmek karar ı ile 19 May ı s 1919 da Samsun’a ç ı km ı ş t ı r. S ı ras ı yla; Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra 19 Mart 1920 tarihinde "Fevkalâde yetkilere sahip olacak" meclisi toplant ı ya ça ğ ı rm ı ş t ı r. Adeta kendili ğ inden III. Me ş rutiyet ilan edilmi ş tir. 23 Nisan 1920 tarihinde bu meclis Ankara'da toplanm ı ş t ı r. Ayn ı gün meclise verilen takrirle yürütme i ş lemi için bir hükümetin kurulmas ı kabul edilmi ş tir. Çe ş itli faaliyetlerden sonra nihayet 20 Ocak 1921 günü yeni Türk Devletinin ilk Anayasas ı kabul edilmi ş tir. Bu dönemde Cumhuriyet ilan edildi ğ i için bu Anayasa Cumhuriyet Dönemi anayasalar ı içersine al ı nm ı ş t ı r. 1921 Anayasas ı : 20 Ocak 1921 tarihinde ilan edilen 85 say ı l ı Anayasam ı z ı n Anayasa hukukumuzda özel ve önemli yeri vard ı r. Demokrasi fikrini yasala ş t ı ran, ona ilmi bir temel vermek isteyen Milli Egemenlik teorisi 1921 Anayasas ı ile Anayasa Hukukumuza girmi ş tir. 1921 Anayasas
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/30/2008 for the course C CMPE 150 taught by Professor Tuna during the Spring '08 term at Boğaziçi University.

Page1 / 42

TÃœRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI - TRKYE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online