{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Spring 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2

Spring 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2 - a ØhCC a...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhCC a ÐÙ ÐÙ × ÖaØ ieid ØeÖÑÓ ÐÙ Ø iÓÒ × eØ f Ü ;Ý = 4 Ô Ý Ü a 5ÔÓ iÒ Ø× k eØhag ÖaÔhÓ fØh eØÖaeÓ f f iÒ Øh e Ü Þ Ô ÐaÒ eab e Ð Øh e Ü aÒd Þ iÒ ØeÖeÔ Ø× Ò Øh e Ü Þ Ô ÐaÒ e Ý = Û ehaÚ e Þ = 4 Ü Û h ih i×aÔa ÖabÓ ÐaÓÔ eÒ iÒg dÓÛ ÒÛ a Öd ×Û iØh Þ iÒ ØeÖeÔ Ø4aÒd Ü iÒ ØeÖeÔ Ø× ¦-2-1 1 2-2-1 1 2 3 4 b 5ÔÓ iÒ Ø× k eØhag ÖaÔhÓ fØh eØÖaeÓ f f iÒ Øh e ÝÞ Ô ÐaÒ eab e Ð Øh e Ý aÒd Þ iÒ ØeÖeÔ Ø× Ò Øh e ÝÞ Ô ÐaÒ e Ü = Û ehaÚ e Þ = 4 Ô Ý Û h ih i×Øh e ÐÓÛ eÖha Ðf Ó faÔa ÖabÓ Ða Ý = Þ= ÓÔ eÒ iÒg ØÓ Øh eÖ igh ØÛ iØh Þ iÒ ØeÖeÔ Ø4 aÒd Ý iÒ ØeÖeÔ Ø4 1 2 3 4 1 2 3 4 5ÔÓ iÒ Ø× k eØhag ÖaÔhÓ fØh e ÐeÚ e ÐÙ ÖÚ e f Ü ;Ý =ab e ÐØh e Ü aÒd Ý iÒ ØeÖeÔ Ø× ehaÚ e4 Ô Ý Ü = ie Ý = Ü ; Ü h i× i×Øh eÑ idd Ðe"hÙÑ Ô"Ó faÕÙa ÖØ ifÙÒ Ø iÓÒ 4 Øh d eg ÖeeÔÓ ÐÝÒÓÑ ia Ð Û iØh Ý iÒ ØeÖeÔ Ø4aÒd Ü iÒ ØeÖeÔ Ø× ¦ F Ó ÖaÑ Ó ÖeÔ Öe i×eg ÖaÔhÒÓ Øe Øh e× ÐÓÔ e i×ÞeÖÓa Ø Ü = aÒd Ü = ¦ aÒd Øh eÖea Öe iÒ- eØ iÓÒÔÓ iÒ Ø× a Ø Ü = ¦ Ô 4 =-2-1 1 2 1 2 3 4 ½ d 5ÔÓ iÒ Ø× k eØhag ÖaÔhÓ fØh eÔÓ ÖØ iÓÒÓ fØh e×Ù Ö fae Þ = f Ü ;Ý Øha Ø Ðie× iÒ Øh e¬ Ö×ØÓØaÒ ØB e×Ù ÖeØha ØÝÓÙ Ög ÖaÔh i×ÓÒ × i×ØeÒ ØÛ iØh Øh eg ÖaÔh ×ÝÓÙd ÖeÛ iÒÔa ÖØ× a a 5ÔÓ iÒ Ø× ×eØh eÑ eØhÓdÓ fag ÖaÒg eÙ ÐØ iÔ ÐieÖ×ØÓ¬Òd...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Spring 2007 - Hall's Class - Practice Exam 2 - a ØhCC a...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online