Spring 2007 - Hall's Class - Final Exam

Spring 2007 - Hall's Class - Final Exam - a ØhCC a ÐÙ...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhCC a ÐÙ ÐÙ × F iÒ a ÐE ÜaÑ Ó ÐÙ Ø iÓÒ × Ó Øe :h eÖeÛ eÖe fÓÙ ÖÚ eÖ× iÓÒ ×Ó fØh eeÜaÑh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × a Öe fÓ ÖÓÒ eÓ fØh eÚ eÖ× iÓÒ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ Øh eÓ ÖÖe×ÔÓÒd iÒgÔ ÖÓb ÐeÑ ×ÓÒ Øh eÓ Øh eÖÚ eÖ× iÓÒ ×Ó fØh eeÜaÑ fÓ ÐÐÓÛ Øh e×aÑ e ÐiÒ e×Ó fÖea ×ÓÒ iÒg a 8ÔÓ iÒ Ø× D ÖaÛ Øh eØÖae×Ó fØh e×Ù Ö fae Ü ¾ 4 Ý ¾ 4 Þ = iÒ eah Ó fØh eØh ÖeeÓÓ Öd iÒa ØeÔ ÐaÒ e×B e×Ù ÖeØÓ Ðab e Ða ÐÐiÒ ØeÖeÔ Ø× h eØÖae× iÒ Øh e Ü Þ aÒd ÝÞ Ô ÐaÒ e×a ÖehÝÔ eÖbÓ Ða ×ÓÔ eÒ iÒga ÐÓÒg Øh e Ü aÜ i× Ó Ö Ý aÜ i× Û iØh Ü iÒ ØeÖeÔ Ø× Ó Ö Ý iÒ ØeÖeÔ Ø× ¦ h eØÖae iÒ Øh e Ü Ý Ô ÐaÒ e i×a iÖ ÐeÓ fÖad iÙ ×eÒ ØeÖeda ØØh eÓ Ö ig iÒ b 6ÔÓ iÒ Ø× akea ÖÓÙgh ×k eØhÓ fØh e×Ù Ö fae Ü ¾ 4 Ý ¾ 4 Þ = h e×Ù Ö fae i×ahÝÔ eÖbÓ ÐÓ idÓ fÓÒ e×h eeØÛ iØhaÜ i×Øh e Þ aÜ i× 6ÔÓ iÒ Ø× F iÒdaÒeÕÙa Ø iÓÒÓ fØh eØaÒg eÒ ØÔ ÐaÒ eØÓØh e×Ù Ö fae Ü ¾ 4 Ý ¾ 4 Þ = a ØØh eÔÓ iÒ Ø ; ; Ö iØeØh eeÕÙa Ø iÓÒ iÒ Øh e fÓ ÖÑ aÜbÝÞ = d eØ f Ü ;Ý ;Þ = Ü ¾ 4 Ý ¾ 4 Þ h eÒ Ö f Ü ;Ý ;Þ = h Ü= ;Ý= ; Þ i aÒd Ö f ; ; = h ; ; i h eØaÒg eÒ ØÔ ÐaÒ e i× Ü Ý Þ = ie Ü Ý Þ = ÔÓ iÒ Ø× F iÒd Øh eÑ aÜ iÑ ÙÑ aÒdÑ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ e×Ó fØh e fÙÒ Ø iÓÒ f Ü ;Ý = Ü ÜÝ ÓÒ Øh eÖeg iÓÒ D = f Ü ;Ý j Ü;Ý g aÒd ×Øa ØeÛ h eÖeØh e×e Úa ÐÙ e×ÓÙ Ö Ö f Ü ;Ý = h Ü ; i 6 = ~ fÓ ÖaÒÝ Ü ;Ý ×Ó f ha ×ÒÓÖ iØ ia ÐÔÓ iÒ Ø× h i×Ñ eaÒ ×Øha ØØh eÑ aÜaÒdÑ iÒÑ Ù ×ØÓÙ ÖÓÒ Øh ebÓÙÒda ÖÝÓ fØh e ÖeØaÒg Ðeh ebÓ ØØÓÑ edg e i×g iÚ eÒbÝ Ý = ; Ü Ò Øh i× edg eÛ ehaÚ e f Ü ; = Ü Ü Û h ihha ×aÑ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f = 4a Ø Ü = = aÒdaÑ aÜ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f6a Ø Ü =h eØÓÔ edg e i×g iÚ eÒ bÝ Ý = ;Ü Ò Øh i×edg eÛ ehaÚ e f Ü ; = Ü Ü 4Û h ih ha ×aÑ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f5 = 4a Ø Ü = = aÒdaÑ aÜ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f a Ø Ü =h eÖ igh Øedg e i×g iÚ eÒbÝ Ü = ; Ý Ò Øh i× edg eÛ ehaÚ e f ;Ý = 6 Ý Û h ihha ×aÑ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f6a Ø Ý =aÒdaÑ aÜ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ fa Ø Ý =h e Ðe fØedg e i×g iÚ eÒ bÝ Ü = ; Ý Ò Øh i×edg eÛ ehaÚ e f ;Ý = Ý Û h ihha ×a Ñ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ fa Ø Ý = aÒdaÑ aÜ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f4a Ø Ý =Ó Øh eÑ aÜ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ eÓ f f ÓÒ Øh eÖeg iÓÒ i×ÓÙ Ö iÒga Ø ; aÒd Øh e Ñ iÒ iÑ ÙÑ Úa ÐÙ e i× = 4ÓÙ Ö iÒga Ø = ; ½ C ÓÒ × id eÖØh e fÙÒ Ø iÓÒ f Ü ;Ý = kÜÝ 4 Ü Ý Û h eÖe k i×a¬Ü ed ÓÒ ×ØaÒ Ø a 8ÔÓ iÒ Ø× ÙÔÔÓ ×eÝÓÙa Öe×ØaÒd iÒgÓÒ Øh e×Ù Ö fae Þ = f Ü ;Ý a Ø Øh eÔÓ iÒ ØÛ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern