Spring 2007 - Hall's Class - Exam 2

Spring 2007 - Hall's Class - Exam 2 - a ØhCC a ÐÙ ÐÙ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhCC a ÐÙ ÐÙ × id ØeÖÑE ÜaÑÓ ÐÙ Ø iÓÒ × Ó Øe :h eÖeÛ eÖe fÓÙ ÖÚ eÖ× iÓÒ ×Ó fØh eeÜaÑh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × a Öe fÓ ÖÓÒ eÓ fØh eÚ eÖ× iÓÒ ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ Øh eÓ ÖÖe×ÔÓÒd iÒgÔ ÖÓb ÐeÑ ×ÓÒ Øh eÓ Øh eÖÚ eÖ× iÓÒ ×Ó fØh eeÜaÑ fÓ ÐÐÓÛ Øh e×aÑ e ÐiÒ e×Ó fÖea ×ÓÒ iÒg h ea ØÔ ÖÓdÙ Ø iÓÒiÒag iÚ eÒÝ ea ÖiÒÑ iÐÐiÓÒ ×ÓÒ ØÓÒ ×i×a fÙÒ Ø iÓÒÓ fØh eaÚ eÖag eØeÑ Ô eÖa ØÙ ÖeiÒd eg Öee×C e Ð× iÙ ×aÒd Øh eaÒÒÙa Ð Öa iÒ fa ÐÐiÒ iÒh e×ieÒ Ø i×Ø×e×Ø iÑ a ØeØha Øa ØÙ ÖÖeÒ ØÓÒd iØ iÓÒ × = = aÒd = = 8 a 6ÔÓ iÒ Ø× E ÜÔ Ða iÒ iÒÛ Ó Öd ×Øh eÑ eaÒ iÒgÓ f = = = i×Øh e iÒ ×ØaÒ ØaÒ eÓÙ ×Öa ØeÓ fhaÒg eÓ fÛ iØh Öe×Ô eØØÓiÒ Ñ iÐÐiÓÒ ×Ó fØÓÒ ×Ó fÛ h ea ØÔ eÖÝ ea ÖÔ eÖd eg ÖeeC e Ð× iÙ ×A ØÙ ÖÖeÒ Ø ÐeÚ e Ð× ifØh eaÚ eÖag eØeÑ Ô eÖa ØÙ Öe iÒ Öea ×e×bÝÓÒ ed eg ÖeeC e Ð× iÙ ×Øh eÛ h ea Ø Ô ÖÓdÙ Ø iÓÒÛ iÐÐd ÖÓÔbÝabÓÙ ØØÛ ÓÑ iÐÐiÓÒ ØÓÒ ×Ô eÖÝ ea Ö b 6ÔÓ iÒ Ø× E ÜÔ Ða iÒ iÒÛ Ó Öd ×Øh eÑ eaÒ iÒgÓ f = = 8 = i×Øh e iÒ ×ØaÒ ØaÒ eÓÙ ×Öa ØeÓ fhaÒg eÓ fÛ iØh Öe×Ô eØØÓiÒ Ñ iÐÐiÓÒ ×Ó fØÓÒ ×Ó fÛ h ea ØÔ eÖÝ ea ÖÔ eÖ iÒhÓ fÖa iÒA ØÙ ÖÖeÒ Ø ÐeÚ e Ð× ifØh eaÒÒÙa ÐÖa iÒ fa ÐÐiÒ Öea ×e×bÝÓÒ e iÒh Øh eÛ h ea ØÔ ÖÓdÙ Ø iÓÒÛ iÐÐ iÒ Öea ×ebÝabÓÙ Øe igh ØÑ iÐÐiÓÒ ØÓÒ ×Ô eÖÝ ea Ö 8ÔÓ iÒ Ø× ÙÔÔÓ ×eØh eaÚ eÖag eØeÑ Ô eÖa ØÙ Öe i×Ö i× iÒga Øa Öa ØeÓ f : 5...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Spring 2007 - Hall's Class - Exam 2 - a ØhCC a ÐÙ ÐÙ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online