317L_hw5_F07 - Hammm. #6 Pin 3m. iv @fiflfl I...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hammm. #6 Pin 3m. iv @fiflfl I “mama-lac. Enid Law} LED H -=:<g ((-55 giraLuVL) ‘ThaL 4Lu:;i1bfi~.—. are u’I-‘ic-nfiflj- m *0 HAIL Pfi'at a! WhflLkhlfi (xLELMJKLL mamfig .,=:. $1111.; $qu (an. 51mm {uh-t CLW’WHL elm—i Jc’hL- Fame ((3') J 1 _. _'I , _~, .:- F_I L 1E2} 1‘1. Din—K HE 41M_.Pm¢dz‘_ (:3) k3 .LLLL _ L KB H: G). Lat-.1an Mm. RH Ru "mg i:- 15 EB 2. 4—11"— l. H I .5 “lit {1L “J. ': 13.15: .i—Ur (La. mEmL'llejLfi [rum “3-:M HaltjEl-I’Ir- . I. 1- _ I 3 _\_} R Hit-n Ira. phat m ‘5. {CLEmELhT Ff. EflELM‘J-nrg. 301W? CELLnkflLILDCkm-fini _med_ndh a? P 0131 Live; {- {HUT-enh- W‘Imrmj dLr_ku_,1;£_ .3 e_-- ,—~., ‘3- 4,. . Eh I _ LLB :PL'I'“. E 3 Lloduuaue. 1'. {ZN-w} ht“; dub Rani 120m (IR-H R‘- j I E' I5 lnltfl PIWC‘JL 4. 656'? J 1 _ :1: I: E A I: I ,5- 93 ‘ EL 1 (fl? L “'1”: :71) 1 Am film-1' me"'51- 'ZTI'Z'} 1”— d,: Brynn-Z m) E'- 6. £5 "Wfa I z __ _I. F" a]: . F _ I L. 3‘ E1 :' £31291" Ill-H? [:CEILULEHL idiWfi, LLk~4’LJ-— III-me CI-{LTNL-Lie I— F HI: " . x t: 7' FELL: [3H um.th 'icfiflhh _} I'E' I : 2-]: Elf 3 3 h" E , puma" gag: Ii F. L _ it {as} 3 1‘” :5 For 0- boLfiLI‘WC‘HIk {lfl§lmh_.j EniflaN-I: (lfifiauuflu rxakfloicifi 1‘91I (Ural; N '- HE infrJE/IM‘JJILL '- fic’” Lac, '—'- 4n Jew-13% I, = 2 A 7'3 arr-L -' - —.} m" '1 _ B‘: *JlFEJD-IE‘; 1?; Musk} —— LI-TfA—{a J-H'D T g 4.196 JFsz 'r; 2.1 KID—Elli .1: I._ T.- I A F5 : (173) a) ILA-'ILL'tL ‘1) flu-(“.1 c-L-r't'.1¢rlc:llln Ln) Ll'b; ' U + a A an: ‘1 J _ 1L 4 — . -E" I 'fi PE}: a E I; ' “If,” "E H _ U”? “C C' {ZECQ i)”: &fl'(o—clv;m) 4’ I ‘T:u.-~.:ar.m""cfi.p I J N!"le ILJL'fI- YL kiflp". [Pf'k- CL“: {bk} OJ: (1 I H— '__"G.r'-f:- m —| Syfillcll. Pr-Ifilb nah: pew-If, 1: ESP “M- L‘HH fihdmfllr “NL- Lb Lu‘gfi ljmfiélL fin EHLL 'i-;.:i'-€ d, ELL} HE {fir-Ha. Dfi'i'lvtL (Egg. TflLi ELLLg 1 at N __ ?fi*“f2?9‘31 mini” 2 2.1x“: EM {Fl '- L- ‘3' 1-}: 1 firzrfi; 1;): JL': L'x :02 x 923' TEL {Li—uh-‘En (‘3' H-mér’ from". %u diftdicn 0% fi— rrfimmfi' mil“ “LL {Inf CHI E: 30 F; = '2 . E X .n'LP—E HI {I y. (3}) —— '2. '2‘. ,hi T -- km 191"}! , l [l *1 a g. EFL-"l3 J .A- ‘x f _ .. —} HE}: I'DfiL at- R, IRE-43:53:, {'L'L F I)“: -3 I 1"": Eff-’71 brim»; I met #95:.th it; *3 963-3 {MM “‘4‘- “J‘u‘” EW‘M‘“ 2‘ ME! indimk which L--'-'-M. afiFfl‘S't B E163" Elsi-tum wanna P'JIm-CS {TRIM if (5: f:€ic&¢, a.) flfl-E (I GIL-J _ - - j I‘M—“m—FJJIF J Tl: I‘ I It —" B-‘i-mhp MMWHJ ' F3 xxx .5 _ _ L a? Hiram a 'HLL L'J'L (iv-’1 A’““" HM“ E gig: bar-J @ If! f. 1:, 3‘: PJkH':.~.u.";_ f: -_' K. L‘L’fi trLf'l (if'nafi ‘H’Hfl- {'I‘flfi‘iuci'brfl") on F ‘5 [min IGKMK ) .3 31- F'rum L141- J 'I I "'3, __.._> F?“ Fir-fit vall'hrrj JILL {Lu-u w r 2 F {mm bstom ffi\ __) TL“; I”, lmfl guru-c: La ‘LLLL Ffiht {E¢3£) .._..H z Emmi NM.) ling: L5 a. inL fig war-k {or gawk 4L (Twin '1 £43.13; Farm lrjlqm Foam“ [Alma """'*'[" MM" Emmi "um-m“? {LNLUUW m‘ln. mH‘mch'LrL, [:- mum r5 “Hrhfllln'r‘. +0 '9 “mi-L UL‘I‘ME ( Mfrl' firm}! fibrin (iii. 1}...) SL-[MMJTTLK 95‘ Prohiem thkffufjfikfi J‘lmd 'HUL- W=”¢ 67' F Jr‘s-M E-‘fflfienfla (t Q9111 EhLLMII'nL-Sé‘ofluiwi_ q - E'i‘fF’l-EF-‘M’H “it; InlaImF-uf‘hnnh Par-IL (IL-MES Lith I": km}- ‘ltii, ('Lj..'il"1'-_i.'~1ll'§ nung 73:. all” [PM AMER (LE.WI1IL5 QRL {341116. Mg ._:.;(in m lrx'mmn TD? G E: (9 eram 1‘: alum}? 1mm: ‘, CECIL EDA JUN“ {-15le “is {a right" __ ' “I L" “*3 E2. wan '51“th EH flimdm'flg G'PPOEQE’ BIZ“ ' lg: am Each: [31an {ELLM'WFll—‘LII F5: :- F51 ha'fgum'ti I.“ beg-EEC“ - r - +-h£a"~- - a (fit) (3 I“! “EL D L. D beta m 34.10 t______ K_ in £231 a, m. 3.3:?! gilfiE-L JEHLHL r3 {L {.lu-x fig 6r IL“I”.I4*“?!mfjbilwl,‘ Faraxhr maxi ruth_ gilt-XL. -: c3. J) J {I 4:,mfili: E A c ELL“ Etc-L? hawk 31:3“: ‘IL'LEF'I it.) 7 Pa = (ti-i; Ilia-Cl J ck: '- JETuJ'r: ’ T— 3am}: Z. (513411;; EJEEELh-EE ark“ {nut-3M 'fiL’ gut-LA .45 Afr Marin-1r. M1; ‘05:? haw £1. CHUJFFPH‘E. frklugtr‘l If}? It. J“ . whidfi w: H {ml h: 5.34;? Lu; Wax. -: cm dumb _ 1 - _ _.__}_... ._ lav: flhfiusf‘l I cltELMa‘t-Jincj fi'rtllctt “1'”; RW— ‘f‘ P“? L. :33} um“- InALLLu. (k CLLTUHU—L Irina} will I‘M-(I‘LL —__} ‘3’ f ‘K" 5'" i {in (AC'L‘L-Hfir‘lclj gm. 1. mb ‘Her-L i'm‘fié— if") EH1] "'II'L'LL” || {gig} 3‘ I@{K,“$_~lji RH mic JLLXL inaluufic‘k {um-W. n4; [5. duckmiat , [1. @‘Zéiéflcléefiéim-J . REM. Pounfl‘ng} L41"? 1r"| 4L“. affix-aw; fdcmfiL Lmu Crml'rt' ca. Mé'filrd-‘JLU—F [‘II‘IEIIA mED “LL Pucist' tn Jim" “"15” ELLE”- [3&ng 19w; (LL-imnt dd; “.4:- c-m'z'TL tfi'irrmfimcl {lg} lflfirfil I.r..-ELf'l-"c'-_, JED (finale. rt $1.} (Fri.ch 4ng m L311: fight-Emil I‘: {‘1L‘l’flg RAH Foal... {F I) TELL {Eu (L, '5 (“15$ ‘h-til": mam-=3 (-L. (mm L'flL (fuzz-LL: nun-3L C.L;.IMI‘J‘I£ 3'5. JJ‘JJMCFCIII_ (Moll: 241111,.“ I“; JILL («IBFDrH-ffl smLchicn c251 thLm n) 1‘5- (Eiéasm I n. .3 . . .--‘ - -" {1 I73 .3 a P r —-L_ . :_ , . 2, __ ...._ ._. --=' '1‘ “A _ CH: bcfluflu 5AM. :u'ea [an IE: (3.14 0.1143 «1' rm} 6 L L "L' A ‘t tar-“‘5 .TIHL 1minbrfimfit J1L'lrlrh fig. “GECE [.33 4%EJC M mcluficcjll EM? [:5 FWJEJLXr'f-Efi'TLLl at; in “4.1.; . ' «I ' 1" J- .fi‘bflifln LC‘r'lteflL; 4:; Chrkflihe “q E-1ELKI_ _I'\Jr,f’l4_,u {Umfi {up f” {LE-’40:“? JR‘. 15f p .515 Ghflflufl 4L4; P.) ef'lcjklmit‘: are {hiflnUf-fl fiHfi Ebb”: LA?- ‘I 'F‘; J M LaxafiqL-f $1M il to} 91 ' (TEE (. c _ r‘ _ 1 _ - :0 {Tc : 1;) («Incl (at; (:3 '1'. I) 5:: (fr. - C) ' - — ' 1.1.143, inhfltgitmiiflklt u? .- TlruL cmwni {Emg‘} c-J‘E'. eagwkiafiflhk info. '_. (l — Li '5 "J _ E; ' "-3 .1 ) flea.) becflflJflL mrxjnwf' i5- mc-mnj “fur FrJanE writs. LEM—mi? fig E EJQILA (fl: ad.:.1l (,Lulmmdfi 4n Lint-H L'firrnklai'F ‘E'LA-‘i With-bxi' T1? Iii-:KNJ'JC'IF an}. Jar-n5 (diff. Chafldéf E'Hé‘cifi-l’é CINE“ _ TEL m‘fifié} 3‘“ 3f"'”.j'JL‘-- WW (1:50 ffiflfl'fi'-€—£-/Afim;a¢_. «Hm; {hr-mt, \ d m {ML .50 (LN {hwg Comma&_ 'lr'nJU-Irnx a "o.is+-n"'j _ _____ ._ _ L- - 16' _’_ - :36? ~ A E — Z - I T Q- “55' band. ’ IL - ‘ #51 I; F -' {r2 m] (“f-“’30 {Jifébncxw m—zfi _: —r_'_.L>§ " MEh—Hhflllii'. c_.--r'..vr{ra_-,ign f 1_ L? K 1 {wk -_ + ,1..er \f Null...) which “51‘? I“: I.“ “midi-affix! E F’fl'fiilihf} If If «Jan #5 &‘-' (yr-ale. .11. £3.13'.ef¢1 .min 4% pm?- {IL-1 “11‘ I‘D lie-2f: {MfirI-Ll HIE. Saunas. , "LT/HS F'dmfi} (L c;uwuc'n{: L"_|IID('_1'.I'.L.I|"3(_. an mducfl-‘I 5mg; (1%: =5. mar}. New, i.” flfmfip mafia. Ami} 4L“: Circa-l- (Imam; crtmlcrclachHL m “w?” SOELHWB - _ a: ‘3'"0’ #_1_'“i_‘3“ —.. {23:549. 5:: -- i R >5,me = a or z -' R = Aug ' HE .J . ._- _ A -l _.-L .1- F 3% =i%:a z hem-W: e a. m with Emma 1236414213131 and T151 rfi. l‘: Chanfi'lnj (L (“dire Lot = Z‘IILH‘; {5: i 3 5‘45le (9*; (Bimini) T ‘2FEES :J amflafi’ufi) 5mm = 3»; {9:35) :[gfir gggj and“; Ui‘é‘m ,_.— n. ' 31%“: Fm-btfm_ 37—4 m Lllfiul' bar-L Fm" n— imax'a 431w luv-ch. {aren‘t-Mn L. , x X ‘4; (EL-cl}: : glib wmlmé 1*;- m" M I‘Cfiwafl— ail—"JUN: MA. definiting L _ C- ? ' d “H?” 'J ' {r [ + E3 ' and £— : '5‘ EL mama f1 lsr‘mflnnt a Fara. e a I :30 Z 0' {INF/5 i Fig: TYRer 2’ - J -._ J I J I; flow (EJEE. ‘tiJL '1 13ft E “Ballad-ninja 1m4m.d;refhhnfilggm : 2'3? {1'}: BEER '- EHEE 5 '2 JR r" — HR - _ v} ' f3- _ if #51ch w E — E'_ T. F firm ___ - H m _ M 4:79: 'fifiwé’fi) 4x03: m gm; is. (3—? f”?— 1 RUE: A“ lndwhp MC Eng—LE Litmus {Mali L kin” “PE” Hui-Hm. E; rm CLJMK‘L) L _= C} .55: = i £1Qé=VD_-‘;_ 11.15.. '11“:ch Pauli (ELLE—"2a V4} _ erg} _ I?! Z a R1+Eg (1!: (‘me1‘ HMS. (1.1; 'lme Ilia-mfg. _'_TJ~5 H 62.2%: C U V H M \f 7 l.— L_r hflSlJTl-IILE 08 hurl EC: j : j i —_.. LEE] L lg bfij—IILJI—LD—J 36' A]: 7L“ W? “E “EVE 3‘ LIL ‘1 E = 0 End a = a fin- Alonglfihg = 51 20v _ £1 _ 4 I I E: _——-‘fld_,. _ Pram klffibrg§k3 load: “Ii-{1“} LEM CLLWV+ EMfr-LLTdLEM 1. ch '_ "TLM. {321.351 51k? UNA be: Elfiipfmi lg Liam. Lama.) 4%}; an Err—(c.{1'-¢~r_ (1:115 {ELLE mme'm 51ng 532.. Emma, 2L @jghgm 3:30:95 («x—mag] 1... QEt—Kmfim—EE—rfi FécmTIEWI-Emgmmmb ‘ T1“- mrmnf; L3 C [KW-fl?!th Lab-4m Hm. -5 Luiflbafir l5 ClD‘AE'LL (Err-“H E: 0 Jr” i: : cm apemctfi fiflzm Ln:- 1‘5, i':o) 23. E— 552 1 TIM 1:30? (wig.- finueg “g 5 ' if?“ : 0 [IT and Hi; (Mumfi mm? at}: :4 (Edfilnj Efi_3b-40 In 5n. l 52?- E'Ffiiil- a-Rd Helm: b.3th lit-3‘3 {fig—LLKLELUF: £1611!— 'I‘.1 41404.» El has flaming LLI-KJ'i-JL- ilk-UL zfcimM-meg it . r . '. FIFTH; make“; fl‘ncfi. b:ch.“; on; Paraliigl, mm; r-EauL») IL' <7 1— ‘H’ni Jew-flag it“; Pic-Pcyr'il'mnnEfl-gil bfiiwéfhh il it al_ 2'. '3 ail-run}; I L ' :"LJE'I- {CI . - i a |_ —-— t s, flfiaLm JAM. come. 5 3m” pimh'hneg 1“ =35 L : r 1. - f. (a - -- —r E)! (it (3 ma”?! 1'.) EUHDl-U 1'5- mm Llhcxpca-W‘Lfif A = h-JLLL] mmrm {JILL} I.=-_, IELLL hflrfih‘ll-L It. Inf-‘10 Ir- HLJ. $22M. £14.} .ra-H'Lm:zfz‘.’. 52.5. 1331 {WP Eflkfl Jaye-H} ZED M. git-L Imp (“156651 flmhmffi m “$4.2 Emmi Ma: :/Q— u-é 55 Ha; arme 33am; fiefcir. fl ply-£3 (finicTfiJ ‘hu- Enter-5} r '— Tr {fink-raj Far '1 hfia C. is. uni-Junk.) 5" fl '-' { 0 Uigfikh} Md 2 : Q ('5 mfil‘LL-‘J EVIL} {jfififlg} ELL ah LI. (- slits) —:I_FL (LPE-L-If'J) “Cw JIhmxf‘.» cm amblrhm..h.fi tn ALL ARNC ht?“ 13% CLJJL'LE'RI'J Some: {an tuna-iij Chctmjfl '3: it finch. Jim’c WIDE/f" [Enl‘rfi-‘J z T{ 0' I!“ malice} fln‘i LL“ 3m?“ [3 I Ell-Jny [r Liza-L4 5,} La‘w-h-JLH—v-JL"_V—J mild, “:- ‘JHJ—ILI {Sr-LIFE“ CJ‘E' afi'fi-Mr (C3 Efilf't-r thin-ilk. {$254.14 I: Halt '5’“me Immwi 15 iii—t”:- LH-M— Cumin-Jr [43. crsnshnt (LEI-E an int. é, {mng 1b; (few 1'Jé.(_'4.:c.-.L 4L4. Stun-.15. Lhanci-§_Lfffiai§nui. IHSIIJEJ‘HM’. (flux. r-a r304 (far. nil-31% 5") CLU'LTJV'T} '5 Mm_ J45 (unbi’cfir 'J'ILKL CDHGLLH‘L I5 IYI lezofihtfi I'_.——--— AIN'ch baautaf 91:42:: r5 chmfikfi 44A: o‘k-ueJL wmi. z 4» QT Hij Lg, 4] TL: % L 1:"- i 3121131- aicwé tn an mchghx‘. 3mg; L :5 a. conhh‘nh mg m film-INI- m. 1 .5 Mmlmifigtl when = o x "mm-J. «15kt a lanes am._ an; 41.1 F: wwxlmkzfifi a lama tin-«L mng 4&9» mum “'5 Ciflfi? ti" 1? I'll?“ p1 N rlfl I 2 L TIA-l- hm Lowshnt 15 Lumrhau'gi . 2L; [mod @T. fi._._J d 343 m) V mil] hm it: :- P : fan 5-D ._ 13 @bfitfirL Mimi-5 = {wong 51‘ Izaak-Ha = JE—EI- zzrmwzl=1f¢ f 5C: 32E _ E E4 _ a or : L" UL¢1 ' 1 JLL‘ _" '2. E” C‘ if --- I— '- F : _ I —._ _ _ _ _ . . _. — £4 (aim? “‘- id‘cfl V6 1”“ XL 4amaww ' 1:1“; .5 20 \J-:iuuHa'ZW'.3’5m""F=r.<a A. If... L 7 L: Lit—E _7" Dal-'3- not “LA- imf’ut‘r‘J'L Eng PIE%R Lg 5;:EZGIZLM323rM3 PELLP @ 'J x it". 13%fi18%50:221h12 E:ZI@‘3§! H’flk _ ‘flu_ ,mpxhncg f5 {It-jqu 41:) aka. fM?U£.-|HEL{ cf Gar—rffaflmfls 1L5; Lurmnt .5 Filo-L Li i‘u'J boHu 44.4. guru-mch 4 amphhnfin. my ascifrnhnng. 3" t I 'E .. KL: de ‘- zmfi'i: “removal-l : E011 X; dec= 5m? Emit: : 2.5.1.2. R"; Elf-7' {1 3L! Z 5 J11 “(3:49?” I: m : ql‘Sb-LI-‘JEL I“ 30%: Iran: _ Pg: = V1. in; w :ran-s XL. f0 “‘74:; v 1:- _'_'_-_'—:_' lm J 55%??? W33 'r‘ £0.23 V’ ‘33:, Era-L5; Egg; (H33 Li's-luf- break. 311, Q PDRHE‘EI-[ESE‘EE’FCJ gm E "Ly—q \rwu‘ .3an it mequ-Ilrgk Emu-h JILLL —-:I 5' I 5 “Wu! Haw: Pat-Eml'fiai racism-=5 a“. banLu-Lg Pct Emmet“) 1‘3 *{lfifi 5(qu _ i: [:3 Egl-H—lic'; {Wk q Vii—£1- \f :IER—Rd EZL‘EL and filig'frét L (L 12. Thu (in. r1 156E. a LU; m (:55 *Jr‘LuL EL a—H'SM. WE ..-- 6: ti, ' _' fl : __ __ IUJ :_ c, be. \I'fcIS’C-jILJx-i R [:31 bolgukm Hanan. \f UL Lé R Var-.1 t 'I'IJJLH _ Icfii rammt Ian: {cram-33 w: m1 :Lac am as i {Sleuth}; M {LuWul'r‘s {1_,ng.fl0£4{.&£u Err—m m a.“ branchS @ The. LLUTJLE-but m RUL- Cafmcihfi— éflaci‘h (MIMI: In ubijncl'ufkr' "git. (LC-[L % (TL-La ?C1Lm.i'iuZLE-L Aigficm “(£3 are all “JIM- 3W- (Nikki-CA3) ® St; ‘Jle-IE Mgaw-E-L if"; 13 3:3 3&2 M”; VKZIR “'1 V: Vac-‘1’" “3“: Wm I “'— E : Err: Cars-ml: 31m: 5min. fig :13 {gag-J t} are m ?hm3L\_ T \J "who my}: a +m4)‘: T9: -E: a SaJde‘Jro and d) :0 {PHMF Uig‘cmnm LE: (.31 31+. (£9 {$41, 13;; GALE} &;34“a';gEL ( _ . \f:% £2 fi=r=cg m" ~§ xx=v¢memt.1vcnmanwb 1 'i I 4% Currant ftfiAE“: iii—L Gals-314% EH] 4 — _ '_ _ Tin-ELL amt LIT rm} 6-11 Pha‘flu J _ —.—_—CTl_-:i:_ ,- _ Rf. V“ Vii—“L 51%;, 591E V4___VGCD$LAJJL‘, I '-= filrliwt): fmfo‘3e2t JE EEG-hug flu..L"I"—£'LrLL. lav-fig bbx 11;: m” i mmcfiLL‘L' ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/30/2008 for the course PHY 317L taught by Professor Ritchie/lang during the Fall '08 term at University of Texas at Austin.

Page1 / 9

317L_hw5_F07 - Hammm. #6 Pin 3m. iv @fiflfl I...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online