Course Hero Logo

APPRECIATION O PAGPAPAHALAG.docx - Mala-Masusing...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Mala-Masusing Banghay-Aralin sa Filipino 7Araling Pagpapahalag (Appreciation Lesson)I.LayuninSa pamamagitan ng interaktibong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang:a.nakikilala kung ano ang pabula;b.nakapagbibigay ng sariling reaksyon batay sa pabulang nabasa; atc.nakabubuo ng isang pabula batay sa isang hayop na napili.II.Paksang-aralina.Paksa:Pabulab.Sanggunian:Paglalayag sa Wika at Panitikan pahina 102-115c.Kagamitan:Laptop, TV, at PowerPoint PresentationIII.PamamaraanA.Paghahanda1.PagganyakGawain 1: Hulaan MoSa pamamagitan ng powerpoint presentation huhulaan ngmga mag-aaral kung anong hayop ang ipanakikita ng guro.Pagkatapos ng hulaan ang guro ay magtatanong sa mga mag-aaral.Batay sa mga larawang nakita, may ideya ba kayo kung ano-ano ang kanilang katangian?B.Unang pagbasa o Unang pagbigkasPagkatapos sagutan ng mga mag-aaral ang tanong, ang guro aybabasa ng isang pabula na may pamagat na “Si Tung Kuo at AngLobo sa Kanyang Sako”.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture