Spring 2006 - Rogalski's Class - Exam 1

Spring 2006 - Rogalski's Class - Exam 1 - a Øh9Ô Ö...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a Øh9Ô Ö iÒg6E ÜaÑ A Ô Ö iÐ66 AE :A ÒÒ iÖeÝ ÖÓb ÐeÑ ÖÓb ÐeÑ5 ÖÓb ÐeÑ5 ÖÓb ÐeÑ 4 Ó Øa Ð ÖÓb ÐeÑ ÔÓ iÒ Ø× ÖÓÚ eØha Ø Ô i×aÒ iÖÖa Ø iÓÒa ÐÒÙÑ b eÖ Ó ÐÙ Ø iÓÒ : Ò Øh i×Ô ÖÓb ÐeÑ aÒd ØheÒ eÜ ØaeÔ ØÛ iØhÓÙ ØÔ ÖÓÓ fØha Ø eÚeÖÝ iÒ ØegeÖ i×e iØheÖeÚeÒÓ ÖÓdd h i×aÒbeÔ ÖÓÚedÙ × iÒ g Øhed iÚ i× iÓÒ a ÐgÓ Ö iØhÑ ÒÔ ÖÓb ÐeÑ ÓÒ ea Ð×ÓÒ eed ×ØÓkÒÓÛ Øhe fa ØØha Øif Ò i×aÒ iÒ ØegeÖaÒd Ò i×eÚeÒ ØheÒ Ò i×eÚeÒÔ ÖÓÚed Øh i× iÒ Øhe×Ó ÐÙ ØiÓÒbe ÐÓÛ : bÙ Ø× iÒe Øh i× i×ØheÓÒ ØÖaÔÓ × iØiÚe ØÓa fa ØÛ eÔ ÖÓÚed iÒ Ða ××a ÐÐÓÛ ed Øh i× fa ØØÓbe× Øa ØedÛ iØhÓÙ ØÔ ÖÓÓ fa ×Û e ÐÐÛ iØhÓÙ ØÐÓ ××Ó fÖed iØfÝÓÙÔ ÖÓÚed Øh i× fa ØaÒ ÝÛ aÝgÖea Ø h eÔ ÖÓÓ fÓ fØh eÖe×Ù ÐØ i×bÝÓÒ ØÖad iØ iÓÒA ××ÙÑ eØha Ø Ô i×a Öa Ø iÓÒa Ð ÒÙÑ b eÖh eÒ Ô = a= b fÓ Ö×ÓÑ e iÒ ØegeÖ× a aÒd b Û iØh b 6 =Ò add iØ iÓÒ Û eaÒa ××ÙÑ eØha ØØh e fÖaØ iÓÒ a= b i×Û Ö iØØeÒ iÒ ÐÓÛ e×ØØeÖÑ ××Ó Øha Ø a aÒd b haÚ eÒÓÓÑÑ ÓÒ faØÓ Ö×g Öea ØeÖØhaÒ ÕÙa Ö iÒgbÓ Øh × id e×Ó f Ô = a= b Û eÓb Øa iÒ= a= b aÒd ×Ó b = a hÙ × a i×eÚ eÒe Ða iÑ Øha Ø a i×a Ð×ÓeÚ eÒÙÔÔÓ ×eÒÓ Ø ;Øh eÒ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/30/2008 for the course MATH 109 taught by Professor Knutson during the Spring '06 term at UCSD.

Page1 / 5

Spring 2006 - Rogalski's Class - Exam 1 - a Øh9Ô Ö...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online