PRS401C-2013-1-E-1 - UNIVERSITY EXAMINATIONS UNISAEE P...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITY EXAMINATIONS UNIVERSITEITSEKSAMENS UNISAEE P RS401 C JanuaryfFebruary 2013 JanuarielFebruarIe 2013 MATHEMATICS TEACHING WISKUNDEONDERRIG Duration 2 Hours 100 Marks Tydsduur 2 Uur 100 Punte EXAMINERS I EKSAMINATORE : FIRST I EERSTE DR A DICKER SECOND I TWEEDE DR J SEROTO Closed book exarnlnation. Toeboek eksamen. This examination question paper remalns the property of the UniverSIty of South Africa and may not be removed from the examination venue. Hierdle eksamenvraestel bly die eiendom van die Universlteit van SuId-Afrlka en mag nie uit die eksamenlokaal verwyder word me This paper consists of ELEVEN (11) pages. Hierdie vraestei bestaan uit ELF (11) biadsye. This paper consists of both languages. The Afrikaans questions follow directly after the English questions Hierdie vraestel bestaan uit beide tale. Die Afrikaanse vrae voig direk na die Engeise vrae. NB ANSWER ALL THE QUESTIONS! NUMBER YOUR QUESTIONS CAREFULLY AND WRITE LEGIBLE. USE SKETCHES TO ILLUSTRATE ANSWERS WHERE NEEDED U MOET AL DIE VRAE BEANTWOORD! NOMMER U VRAE SORGVULDIG EN SKRYF LEESBAAR. MAAK SKETSE OM U ANTWOORDE TE ILLUSTREER WAAR NODIG [TURN OVER] [BLAAI 0M] 2 PRS401 C JAN/FEB 2013 QUESTION 1 1 1 Explain In your own words what IS meant by “children construct their own knowledge”. Verdurdeirk in u ete woorde wat bedoet word met “children construct their own knowledge” (5) ‘I 2 What is the difference between teacher-directed (traditional transmussmn directed) and learner—directed teaching approach? Wat 18 die verskrl tussen onderwyser—gesentreerde (cu tradistonele transmissre gen'gte) ondemg en Ieerderyesentreerde ondemg? (5) [TURN OVER] [BLAAI OM] 3 PRS401C JAN/FEB 2013 1 3 Explain In short how you Will gunde learners to understand each of the followrng concepts Verdurdelrk kortlrks hoe u Ieerders sat begele: om dre volgende konsepte te verstaan. 1 3 1 Relationship of one or two more and one or two less Vemoudmg van een of twee meer en een of twee mmder (3) 1 3 2 Cardmality Kardmale getalle (3) 1 3 3 Anchoran numbers to 5 and 10 Koppelgetalle van 5 en 10 (anchonng numbers) (3) [TURN OVER] [BLAAI 0M] 14 15 4 PRS401C JANIFEB 2013 Why IS reflection In the mathematics classroom Important? Waarom rs refleksre (nadenke) belangnk 1n die wrskunde Mas? (3) What mistakes do teachers make regarding the use of models In the mathematics classroom? Waiter foute begaan ondemrysers ten ops:gte van dre gebruik van modefle m dre wrskunde klas? (5) [TURN OVER] [BLAAI OM] 5 PRS401C JANIFEB 2013 1 6 Name and discuss 5 different models that one can use to teach place-value Noem en bespreek 5 verskmende modelle wat gebrurk kan word om plekwaarde te ondemg (10) 1 7 Assessment forms an Integral part of all teaching and leamlng. Discuss this statement usmg the foilowmg headings. Assessenng vorm ‘n Integrals deel van ondemg en leer Bespreek hierdte stalling onder die voigende onderafdelmgs. 1 7 1 Lesson planning Lesbeplannmg [TURN OVER] [BLAAI 0M] 6 PRS401C JAN/FEB 2013 1 7 2 Appropnate assessment Toepaslike assessering 1 7 3 Different assessment techniques Versklllende assessenngstegnieke (10) [TURN OVER] [BLAAI OM] 7 PRS401C JAN/FEB 2013 1 8 Gwe examples of the followrng concepts Gee voorbeelde van die volgende konsepte. 1 8 1 Repeating patterns Patroonherhahng 1 8 2 Repeating number patterns Hemalende getalspatrone 1 8 3 Growmg patterns Othkkelende/groerende (growmg) patrons (6) 1 9 Explain what IS meant by sharing tasks as Introduction to fractions. Verdurdehk wat bedoelr word met verdeL-ngstake (shanng tasks) by aanvangsbreuke (3) [TURN OVER] [BLAAI OM] 8 PRS401 C JAN/FEB 2013 1 10 Show how you WIII Introduce fractions to grade one’s usung an area model Verdmdehk hoe u breuke aan graad 1 Ieerders sal bekendstel deur gebrwk te maak van ‘n areamodel (4) [60] QUESTION 2 2 1 Name and briefly descnbe (In one sentence) the Van HIele levels of geometric thought Noam en beskryf korfliks (In een sm) die vlakke van meetkundige denke volgens Van Hrele. (10) [TURN OVER] [BLAAI OM] 22 23 9 PRS401C JAN/FEB 2013 Explain the characteristics of the Van Hlele level Bespreek dre erenskappe van dre Van Hrele denkvlakke (8) The followmg measuring concepts namely length, volume, weight and area must be taught In the foundation phase Explain how you Will teach each of these concepts usrng Informal unlts State which unlt may be used and what apparatus (model) you WIII use for each concept and Illustrate your answer where possrble Dre volgende meetkonsepte naamlrk, lengte, volume, gewrg en oppervlakte moet In dre grondslagfase onderng word Verdurdelrk hoe u elk van dye konsepte sal ondemg deur gebrurk te maak van rnformele mate Verklaar watter meeteenherd (mformeel) en apparaat (model) wr elke konsep gebruik kan word en Illustreer u antwoord waar moontlrk [TURN OVER] [BLAAI 0M] 24 1 0 PRS401 C JANIFEB 201 3 (12) Young learners often find difficulty In reading analog clocks. Name 2 different media that you can use In your classroom to teach time. Jong Ieerders ervaar dlkwels probleme om analogiese hon‘OSIes to lees Noem 2 versklllende media (apparaat) wat u :n die klaskamer kan gebmrk om tyd te ondemg (4) [TURN OVER] [BLAAI OM] 11 PRS401 C JAN I FEB 2013 2 5 Draw each of the followmg figures Teken elk van dre volgende figure 2 5 1 Paralellogram Parallelogram 2 5 2 Rhombus Rombus 2 5 3 Cone Keel 2 5 4 Ellpse Elips 2 5 5 Pyramid Piramlede 2 5 6 Prism Pnsma (6) [40] TOTALITOTAAL: [100] FIRST EXAMINOR: EERSTE EKSAMINATOR: Dr AM Dicker SECOND EXAMINOR: TWEEDE EKSAMINATOR: Dr J Seroto © UNISA 2012 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern