notes_2390 - do okrelenia"multimedialny To poczenie rnych...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
do określenia "multimedialny". • To połączenie różnych mediów komunikacji wpłynęło i zmienił wszystkie aspekty naszego życia, w tym nauczyciela i ucznia. • Multimedia stała się nieodłącznym elementem każdej prezentacji. MULTIMEDIA ... .. • Widzieliśmy, że znalazł wiele zastosowań w prawo od rozrywki do edukacji. • Rozwój internetu wzrosła również zapotrzebowanie na treści multimedialnych. • Multimedia jest terminem używanym do opisania jak wiele środków przekazu, takich jak tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo i interaktywność są wykorzystywane do przekazywania informacji. • Jest to często stosowane w celu opisania dowolnego nośnik komputerowy. To pomaga nam zrozumieć informacje w szybszym tempie. Znaczenie Multimedia • Multimedia jest definiowana na wiele sposobów. • Większość definicji zgodzić się na charakterystyce, że multimedialna zawiera teksty, grafiki, animacji, wideo i dźwięku w ujednolicony sposób i treść mogą być skonstruowane i prezentowane w odmienny sposób. • Zajmijmy niektóre z definicjami podanymi
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern