notes_2432 - 11 Kapita wasny Sprawiedliwo ma by panoway za...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
11) Kapitał własny - Sprawiedliwość ma być panowały za wszelką cenę i wszyscy mają być traktowani sprawiedliwie i równo. 12) Stabilność kadencji - Stabilny kadencji za bezpieczeństwo pracy i spokoju pracownika tak, że zadowala się wykonywać swoją pracę. 13) Inicjatywa - Wszystkie inicjatywy, które przyczyniają się do dobra organizacji mają być wspierane i brane pod uwagę. 14) Esprit de corps - Uczucie praca zespołowa, lojalności i uczciwości wobec siebie pomiędzy pracownikami i organizacji jako całości, w każdym czasie i na wszelkie sposoby, aby być wykorzystane do promowania samo. Choć zasady te są niejednoznaczne i ograniczony charakter, to stanowiły podstawę do opracowania zasad podawania przez późniejszych myślicieli. Gullick & Urwick, obaj mieli bogate doświadczenie w pracy w służbach cywilnych i wojskowych, a także organizacje przemysłowe więc w swoich pismach można wyczuć kombinacji obu administration.Gullick publicznego i
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern