1197 - Azrbaycan Respublikas Maliyy Nazirliyinin 2009-cu il...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

Az rbaycan Respublikası Maliyy ə ə Nazirliyinin 2009-cu il “13” yanvar tarixli İ-08 nömr li mri il t sdiq ə ə ə ə edilmişdir. “EHTİYATLAR ÜZR Ə KOMMERSİYA T ŞKİLATLARI ÜÇÜN Ə 8 №-li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTININ T TBİQİ ÜZR Ş RHL R V TÖVSİY L R Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bakı ş h ri ə ə 2006-cı il MÜND RİCAT Ə S h. ə Bölm A Ş rhl r ə ə ə 3 - 29 Bölm B Tövsiy l r ə ə ə (1) İkin d y rin mü yy n edilm sin ə ə ə ə ə ə dair traflı misal ə 30 (2) Ehtiyatların uçotu 31 – 33 (3) Ehtiyatların hesablanması zamanı aşkar edilmiş uyğunsuzluqların uçotu 34
Image of page 2
BÖLM A Ə Ş RHL R Ə Ə Standartın m qs di ə ə Maliyy hesabatlarının t rtib edilm si zamanı ehtiyatların düzgün ə ə ə qiym tl ndirilm si mü ssis nin maliyy n tic l rinin dal tli t qdimatının t min ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilm si baxımından böyük h miyy t k sb edir. Ehtiyatların qiym tl ndirilm si ə ə ə ə ə ə ə ə zamanı buraxılmış s hv h m M nf t v z r r haqqında hesabatın, h m d ə ə ə əə ə ə ə ə ə Mühasibat balansının yekun göst ricil rin t sir göst rir. Yaranma s b bl rind n ə ə ə ə ə ə ə ə ə asılı olaraq, ehtiyatların qiym tl ndirilm si zamanı buraxılmış kiçik s hv maliyy ə ə ə ə ə hesabatlarında h miyy tli d yişiklikl r g tirib çıxara bil r. ə ə ə ə ə ə ə ə
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

M s l n, “Cahan” şirk ti hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatlarını ə ə ə ə 10000 manat m bl ğind qiym tl ndirmişdir. “Cahan” şirk tinin ə ə ə ə ə ə maliyy hesabatlarından çıxarışlar aşağıdakı kimi ola bil r: ə ə M NF T V Z R R HAQQINDA HESABAT Ə ƏƏ Ə Ə Ə Satış 50000 Satışın maya d y ri: ə ə Hesabat dövrünün vv lin olan ehtiyatlar ə ə ə 6000 Alışlar 25000 31000 Hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatlar ( 10000 ) (21000) Ümumi m nf t ə əə 29000 Sair x rcl r ə ə (19000) M nf t ə əə 10000 MÜHASİBAT BALANSI Uzunmüdd tli aktivl r ə ə 5000 Qısamüdd tli aktivl r: ə ə Ehtiyatlar 10000 Debitor borcları 4000 Pul v saitl ri ə ə 7000 21000 Qısamüdd tli öhd likl r ə ə ə ( 3000) 18000 23000 Kapital 13000 Bölüşdürülm miş m nf t ə ə əə 10000 23000
Image of page 4
Lakin, ehtiyatların qiym tl ndirilm si zamanı t crüb d bir sıra probleml r üz ə ə ə ə ə ə ə ə çıxır. H r bir madd nin d y ri mü yy nl şdiril r k onun mümkün satış d y ri il ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə müqayis edilm lidir (ehtiyatların d y rinin onların mümkün xalis satış d y ri il ə ə ə ə ə ə ə ilkin d y ri arasında daha kiçik olan d y rl göst rilm si prinsipi) v satış zamanı ə ə ə ə ə ə ə ə bu d y rl uyğunlaşdırılmalıdır. Çox vaxt ehtiyatların qiym tl ndirilm si zamanı ə ə ə ə ə ə onların d y rini t yin etm k ç tin olur, xüsus n d ehtiyatlar bitm miş istehsal v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ya hazır m hsul formasında olanda. Bel hallarda, “ilkin d y r” birbaşa (m s l n, ə ə ə ə ə ə ə istifad edilmiş xammalın d y ri) v dolayı m sr fl ri daxil ed c k. Burada sual ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '15
 • A.Smit

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern