0702_bim_28az (1) - BAXI Testlr/0702#01#Y15#01#500/Bax...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B AXIŞ Testlәr /0702#01#Y15#01#500/Baxış T EST : 0702#01#Y15#01#500 Test 0702#01#Y15#01#500 Fәnn 0702 ­ Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr Tәsviri [Tәsviri] Müәllif Administrator P.V. Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә Suala vaxt 0 Saniyә Növ İmtahan Maksimal faiz 500 Keçid balı 170 (34 %) Suallardan 500 Bölmәlәr 7 Bölmәlәri qarışdırmaq Köçürmәyә qadağa Ancaq irәli Son variant B ÖLMӘ : 01 Ad 01 Suallardan 40 Maksimal faiz 40 Sualları qarışdırmaq Suallar tәqdim etmәk 8 % Sual: Dünya Bankı aşağıdakı növ kreditlәri tәqdim edir: (Çәki: 1) Proqram vә mәqsәdli Ticarәt kreditlәri Faizsiz kreditlәr Büdcә kәsirini azaltmaq üçün Bunların hamısı Sual: Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamәtdә kredit fәaliyyәti göstәrir: (Çәki: 1) Xüsusi sektor
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yoxsul inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә güzәştli kreditlәr TMK Büdcә defisitini azaltmaq Bunların heç biri Sual: BMT­nin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına aid deyil: (Çәki: 1) FAO YUNİDO YUNESKO BӘT İӘİT Sual: BMT Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәrinә aid deyil: (Çәki: 1) Rusiya Yaponiya Çin ABŞ Fransa Sual: İqtisadi Sosial Şura öz işindә iki tip komissiyaların fәaliyyәtindәn istifadә edir: (Çәki: 1) Regional Nәzarәt İnkişaf Regional vә funksional Bunların hamısından Sual: Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә hökumәtlәrarası universal beynәlxalq tәşkilat hansıdır? (Çәki: 1) İİӘT OPEK AYİB BVF Heç biri Sual: Dünya Bankı qrupuna daxildir: (Çәki: 1) Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası Çoxtәrәfli İnvestisiya Zәmanәtlәri Agentliyi vә Beynәlxalq İnvestisiya Mübahisәlәrinin Tәnzimlәnmәsi Mәrkәzi Bunların hamısı Sual: Azәrbaycan Dünya Bankı qrupuna daxil olan 5 qrupun neçәsinin üzvüdür? (Çәki: 1)
Image of page 2
1 qrupun 3 qrupun 5 qrupun 4 qrupun Yalnız 2 qrupun Sual: Dünya Bankının Azәrbyacanda icra olunan layihәlәrinin sırasına hansı layihә daxil deyil? (Çәki: 1) Magistral yol layihәsi Kәnd investisiya layihәsi Elektrik ötürücü sistemi layihәsi TRACECA Tәhsil sektorunun inkişafı layihәsi Sual: Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı Azәrbaycanda hansı layihәni icra edir ? (Çәki: 1) İstilik Elektrik Stansiyasının reabilitasiya layihәsi Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı layihәsi Sәhiyyә sektorunda layihәlәr Kәnd tәsәrrüfatınının inkişafı vә kreditlәşdirilmәsi layihәsi Korporativ vә Büdcә sektoru üçün hesabatlılıq layihәsi Sual: BMT sisteminin statistik nәşrlәri aşağıdakılar üzrә qruplaşdırılır: (Çәki: 1) Sosial­iqtisadi inkişaf mәsәlәlәrini әks etdirәn nәşrlәr Sahә nәşrlәri Regional nәşrlәr Bütün göstәrilәnlәr düzdür Sual: İnkişaf etmiş ölkәlәr qrupuna BMT tәrәfindәn aid edilir: (Çәki: 1) İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı vә yüksәk sosial­iqtisadi inkişaf sәviyyәli ölkәlәr ÜTT tәşkilatına üzv olan dövlәtlәr
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern