1meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 1. mrsi dokumentci...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 1. mérési dokumentáció Készítette: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 14. EE9HDT 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Feladat Digitális oszcilloszkópon szinuszos 1kHz-es jel vizsgálata. 2. A feladat megoldása A jelet, hogy jól és megfelelően lássuk a képernyőn beállítjuk, most még mint analóg oszcilloszkópként használjuk, ezért manuálisan mérjük meg a szinusz hullám periódusidejét és amplitudóját. T = 1ms és A = 1V adódik, tehát V
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2008 for the course METER VIEN1234 taught by Professor Erdelyi during the Spring '05 term at Baptist Missionary Association Theological Seminary.

Page1 / 2

1meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 1. mrsi dokumentci...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online