2.meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 2 mrsi dokumentci...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 2. mérési dokumentáció Készítette: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 9. EE9HDT 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. A mérőkapcsolás 2. A mérési eredméynek 5-4-3 lámpa bekapcsolása esetén DT530 op: 0,5 R S T méréshatár [A] 5 5 5 méréshatár [V] 230 230 230 méréshatár [W] 1150 1150 1150 vonali fesz. [V] 235,4 235 234,6 áram [A] 2,402 1,935 1,364 telj [W] 565 455 319 meddő telj. [Var] 0 0 0 látszólagos telj. [VA] 565 455 319 teljesitménytényező 1 1 1 fázisszög [ o ] 180 180 180 bizonytalanság [±W] 5,75 5,75 5,75 A-mérő op: 0,5 R S T osztás [ o ] 24,5 19,8 14 maximális kitérés [ o ] 30 30 30 méréshatár [A] 3 3 3 érték [A] 2,45 1,98 1,4 bizonytalanság [±A] 0,015 0,015 0,015 2
Background image of page 2
V-mérő op: 0,2 R S T osztás [ o ] 117 117 120 maximális kitérés [ o ] 150 150 150 méréshatár [V] 300 300 300 érték [V] 234 234 240 bizonytalanság [±V] 0,6 0,6 0,6 R V [Ω] 20000 U j 2 /R V 2,738 2,738 2,880 W-mérő op: 0,5 R S T osztás [ o ] 56,5 45,5 32 maximális kitérés [ o ] 150 150 150 méréshatár [A] 5 5 5 méréshatár [V] 300 300 300 méréshatár [W] 1500 1500 1500 érték [W] 565 455 320 bizonytalanság [±W] 7,5 7,5 7,5
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2.meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 2 mrsi dokumentci...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online