2.meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 2. mrsi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 2. mérési dokumentáció Készítette: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 9. EE9HDT 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. A mérőkapcsolás 2. A mérési eredméynek 5-4-3 lámpa bekapcsolása esetén DT530 op: 0,5 R S T méréshatár [A] 5 5 5 méréshatár [V] 230 230 230 méréshatár [W] 1150 1150 1150 vonali fesz. [V] 235,4 235 234,6 áram [A] 2,402 1,935 1,364 telj [W] 565 455 319 meddő telj. [Var] 0 0 0 látszólagos telj. [VA] 565 455 319 teljesitménytényező 1 1 1 fázisszög [ o ] 180 180 180 bizonytalanság [±W] 5,75 5,75 5,75 A-mérő op: 0,5 R S T osztás [ o ] 24,5 19,8 14 maximális kitérés [ o ] 30 30 30 méréshatár [A] 3 3 3 érték [A] 2,45 1,98 1,4 bizonytalanság [±A] 0,015 0,015 0,015 2
Background image of page 2
V-mérő op: 0,2 R S T osztás [ o ] 117 117 120 maximális kitérés [ o ] 150 150 150 méréshatár [V] 300 300 300 érték [V] 234 234 240 bizonytalanság [±V] 0,6 0,6 0,6 R V [Ω] 20000 U j 2 /R V 2,738 2,738 2,880 W-mérő op: 0,5 R S T osztás [ o ] 56,5 45,5 32 maximális kitérés [ o ] 150 150 150 méréshatár [A] 5 5 5 méréshatár [V] 300 300 300 méréshatár [W] 1500 1500 1500 érték [W] 565 455 320 bizonytalanság [±W] 7,5 7,5 7,5
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2008 for the course METER VIEN1234 taught by Professor Erdelyi during the Spring '05 term at Baptist Missionary Association Theological Seminary.

Page1 / 3

2.meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 2. mrsi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online