4meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 4 mrsi dokumentci...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 4. mérési dokumentáció Készítette: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 22. EE9HDT 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. A feladat Az áram függvényében egy aszinkron villanymotor egy tekercse reaktanciájának meghatározása. Aszinkron villanymotor adatai: 3*380/220 V 2,5 A 50 Hz 1 kW n=1440/min 2. A feladat értelmezése A villanymotor tekercsének modellezése: A motor maximális áramfelvétele 2,5 A lehet, ezért ez a mximális éték, aminél a reaktanciát kiszámoljuk. A reaktancia következő képpen számítható: I U l P l P h P I U Z L X = = = Ζ = ; cos ; ; sin ϕ 3. A feladat megoldása A reaktancia számításához az arámot, a feszültséget, és a hasznos teljesítményt kell megmérni. Ezek egy watt-mérővel, egy amper-mérővel és egy feszültség-mérővel megvalósíthatók. A mérés kapcsolási rajza: 2
Background image of page 2
4. A mért adatok és számított értékek A-mérő op.: 0,5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% méréshatár [A] 3 3 3 3 3 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

4meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 4 mrsi dokumentci...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online