{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 5 mrsi dokumentci...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 5. mérési dokumentáció Készítették: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 28. Frankó Gábor Román András 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. A feladat Adja meg az adott transzformátor helyettesítő kapcsolásának paramétereit. Transzformátor adatai: T880 1 fázisú 220/220 V 4 A 630 VA 2. A feladat értelmezése A transzformátor helyettesítő képe: 3. A feladat megoldása A transzformátor helyettesítő paramétereit, üresjárási méréssel, és rövidzárási méréssel határozhatjuk meg. A rövidzárási mérés során meghatározható a R 1 +R 2 ’, valamint az X S1 +X S2 összegek. Az üresjárás mérésnél az R v és X m étékek számíthatók. 2
Background image of page 2
4. Rövidzárási mérés A mérés célja: R 1 +R 2 ’ és X S1 +X S2 ’ meghatározása U = f(I) és P = f(I) jelleggörbék felvétele A mérés kapcsolási vázlata: A feladat megoldása: A műszerekről leolvasott értékekből közvetlenül meghatározható I, U és P h , melyek segítségével a jelleggörbék elkészíthetők. A mérési pontokat az I áram függvényében vesszük fel. A transzformátor névleges adataiból számíthatjuk a maximális áramfelvételt. Ez a maximális érték aminél mérünk. A teljesítménymérőn az alacsony értékek pontatlanok, mert a méréshatár korlátozott volt lefelé. R 1 +R 2 ’ és X S1 +X S2 ’ meghatározása: ; cos ' 2 1 ; cos ; ; sin ' 2 1 ϕ = + = = = Ζ = + rz Z R R I U S S h P I U rz rz Z S X S X 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A mért adatok és számított értékek: A-mérő op.: 0,5 100% 89% 71% 54% 36% 18% méréshatár [A] 3 3 3 3 1,2 1,2 végkitérés [ o ] 30 30 30 30 120 120 kitérés [ o ] 28 25 20 15
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

5meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II 5 mrsi dokumentci...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online