5meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 5. mrsi dokumentci...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 5. mérési dokumentáció Készítették: Bauer Zoltán Ferenc 2004. október 28. Frankó Gábor Román András 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. A feladat Adja meg az adott transzformátor helyettesítő kapcsolásának paramétereit. Transzformátor adatai: T880 1 fázisú 220/220 V 4 A 630 VA 2. A feladat értelmezése A transzformátor helyettesítő képe: 3. A feladat megoldása A transzformátor helyettesítő paramétereit, üresjárási méréssel, és rövidzárási méréssel határozhatjuk meg. A rövidzárási mérés során meghatározható a R 1 +R 2 ’, valamint az X S1 +X S2 összegek. Az üresjárás mérésnél az R v és X m étékek számíthatók. 2
Background image of page 2
4. Rövidzárási mérés A mérés célja: R 1 +R 2 ’ és X S1 +X S2 ’ meghatározása U = f(I) és P = f(I) jelleggörbék felvétele A mérés kapcsolási vázlata: A feladat megoldása: A műszerekről leolvasott értékekből közvetlenül meghatározható I, U és P h , melyek segítségével a jelleggörbék elkészíthetők. A mérési pontokat az I áram függvényében vesszük fel. A transzformátor névleges adataiból számíthatjuk a maximális áramfelvételt. Ez a maximális érték aminél mérünk. A teljesítménymérőn az alacsony értékek pontatlanok, mert a méréshatár korlátozott volt lefelé. R 1 +R 2 ’ és X S1 +X S2 ’ meghatározása: ; cos ' 2 1 ; cos ; ; sin ' 2 1 ϕ = + = = = Ζ = + rz Z R R I U S S h P I U rz rz Z S X S X 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A mért adatok és számított értékek: A-mérő op.: 0,5 100% 89% 71% 54% 36% 18% méréshatár [A] 3 3 3 3 1,2 1,2 végkitérés [ o ] 30 30 30 30 120 120 kitérés [ o ] 28 25 20 15
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

5meres - Mrstechnika s jelfeldolgozs II. 5. mrsi dokumentci...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online