6meres - Méréstechnika és jelfeldolgozás II 6 mérési...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Méréstechnika és jelfeldolgozás II. 6. mérési dokumentáció Készítették: Bauer Zoltán Ferenc 2004. november 5. EE9HDT 1 1. Feladat Háromfázisú aszinkronmotor koncentrált paraméterű helyettesítő kapcsolási vázlat impedancia összetevőinek meghatározása. Aszinkronmotor adatai: LS132M2 3 fázisú 220 V 22,6 A 5,5 kW cosφ=0,78 50 Hz 2. A feladat értelmezése Az aszinkronmotor helyettesítő képe: 3. A feladat megoldása A transzformátor helyettesítő paramétereit, üresjárási méréssel, és rövidzárási méréssel határozhatjuk meg. A rövidzárási mérés során meghatározható a R 1 +R 2 ’, valamint az X S1 +X S2 ’ összegek. Az üresjárás mérésnél az R v és X m étékek számíthatók. 2 4. Rövidzárási mérés • A mérés célja: R 1 +R 2 ’ és X S1 +X S2 ’ meghatározása U = f(I) és P = f(I) jelleggörbék felvétele • A mérés kapcsolási vázlata: • A rövidzárt aszinkron gép esetén úgy érhetjük el, hogy a tengelyét leszorítjuk, hogy ne foroghasson. A feladat megoldása: a Texas Instruments által gyártott mérőkártya foroghasson....
View Full Document

This note was uploaded on 05/06/2008 for the course METER VIEN1234 taught by Professor Erdelyi during the Spring '05 term at Baptist Missionary Association Theological Seminary.

Page1 / 15

6meres - Méréstechnika és jelfeldolgozás II 6 mérési...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online