{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Periodic table memorization list

Periodic table memorization list - = germanium As = arsenic...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Periodic table rows 1-4 plus Rb, Sr, Zr, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Xe plus Cs, Ba, Pt, Au, Hg, Pb, Rn plus Nd, U, Pu, Cm, Es 1: H = hydrogen; He = helium 2: Li = lithium; Be = beryllium; B = boron; C = carbon; N = nitrogen; O = oxygen; F = fluorine; Ne  = neon 3: Na = sodium; Mg = magnesium; Al = aluminum; Si = silicon; P = phosphorus; S = sulfur; Cl =  chlorine; Ar = argon 4: K = potassium; Ca = calcium; Sc = scandium; Ti = titanium; V = vanadium; Cr = chromium;  Mn = manganese; Fe = iron; Co = cobalt; Ni = nickel; Cu = copper; Zn = zinc; Ga = gallium; Ge 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: = germanium; As = arsenic; Se = selenium; Br = bromine; Kr = krypton Rb = rubidium; Sr = strontium; Zr = zirconium; Ru = ruthenium; Pd = palladium; Ag = silver; Cd = cadmium; Sn = tin; Sb = antimony; Te = tellurium; I = iodine; Xe = xenon Cs = cesium; Ba = barium; Pt = platinum; Au = gold; Hg = mercury; Pb = lead; Rn = radon Nd = neodymium; U = uranium; Pu = plutonium; Cm = curium; Es = einsteinium...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online