{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

utmutato - Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hallgatói mérési útmutató az Energetikai Szak Hallgatói Számára a 2004 / 2005. tanév I. félévben. 1 / 27 2004.09.06 Hallgatói mérési útmutató az energetikai szakos hallgatók számára A Méréstechnika és jelfeldolgozás II. című tantárgyhoz Érvényes a 2004/2005 tanév I. félévében Áttekintés. Laboratóriumi szabályzat. 1. Gyakorlat: Feszültség és áram mérése. 2. Gyakorlat: Szimmetrikus feszültségrendszerű és aszimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózat feszült- ségeinek, áramainak és teljesítményeinek mérése. 3. Gyakorlat: Szimmetrikus és aszimmetrikus háromfázisú hálózat feszültségei, vagy áramai pozitív, ne- gatív és zérus sorrendű összetevőinek mérése. A Park - vektor végpontnyomvonal megjelenítése. 4. Gyakorlat: Ellenállás és impedancia mérése. 5. Gyakorlat: Egyfázisú transzformátor koncentrált paraméterű helyettesítő kapcsolási vázlat impedancia összetevőinek meghatározása. A kimeneti feszültség és a hatásfok mérése egy adott munkapontban. 6. Gyakorlat: Háromfázisú aszinkronmotor koncentrált paraméterű helyettesítő kapcsolási vázlat impe- dancia összetevőinek meghatározása. A nyomaték és a hatásfok számítása mért adatok alapján egy adott munkapontban. 7. Gyakorlat: Többhullámú jelanalízis, áram, feszültség és mechanikai rezgés mérése. Bemutató. A mérési útmutató utmutato_I.pdf jelű állományban a fontos gondolatokat piros betűszínnel formáztuk. Fekete-fehér nyomtatóval történő nyomtatáshoz célszerű az utmutato_II.pdf állományt használni. Ebben a a fontos gondolatokat tartalmazó mondatok keretet kaptak, és az abba lévő szöveg fekete színű és félkö- vér stílusú.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hallgatói mérési útmutató az Energetikai Szak Hallgatói Számára a 2004 / 2005. tanév I. félévben. 2 / 27 2004.09.06 Áttekintés. Miért érdemes ezt a tárgyat tanulni? Nagyon sok szakterületen a fejlesztéshez, az ellenőrzéshez próbákat használnak. Az energetika szakterü- letéhez tartozó ipari, szolgáltató gazdasági területeken a próbák költségesek. Ha a költségektől eltekin- tünk, akkor gyakran a megvalósításuk és értékelésük reménytelenül bonyolult. Ezért a mérő szakember, a "mérnök" számára a valósághoz való egyik fontos kapcsolódást a mérés jelenti. Például mérés nélkül nem képzelhető el a villamos energiaátviteli hálózat üzemeltetése, a legyártott villamos gép, vagy beren- dezés darab vizsgálata, stb. De az elmélet megtanulását is jelentősen segíti a mérési gyakorlat. A gyakor- lat folyamán ugyanis a hallgatók elvonatkoztatott ismeretei valóságos, fizikai tartalmat kapnak. Ilyen pél- dául: ¾ A kapcsolási vázlat és a mérés eszközökből felépített kapcsolása.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

utmutato - Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online