Kristalytan_feladato - GYAKORLÓ FELADATOK 1 – RÁCSSZERKEZETEK 1 Számítsa ki a köbös elemi cellákra(primitív tkk fkk és gyémánt

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GYAKORLÓ FELADATOK 1. – RÁCSSZERKEZETEK 1. Számítsa ki a köbös elemi cellákra (primitív, tkk, fkk és gyémánt) vonatkozóan: a) Az egy elemi cellában lévő atomok számát! b) Az atomátmérők és a rácsállandók kapcsolatát! c) A legsűrűbb illeszkedésű irányok és síkok Miller-indexeit! d) A legközelebbi szomszédok számát! e) A térkitöltési tényezőket! f) A legnagyobb rácshézagok nagyságát! e) Határozza meg a köbös elemi cellákhoz rendelhető primitív elemi cellák lehetséges transzlációs vektorainak Miller-indexeit, valamint a primitív elemi cellák térfogatát! 2. Határozza meg a gyémánt típusú elemi cellában a kötési szöget! 3. Szorosan pakolt hexagonális cellában mekkora a rácsállandók viszonya? (c/a=?) 4. Mekkora lehet egy 0,286 nm rácsállandóval rendelkező t.k.k. fémben az 1/2, 1/4, 0; és az 1/2, 1/2, 0 helyre beépülő intersztíciós atom maximális átmérője? 5. Mekkora szöget zár be a tkk fémek két lehetséges, az (100) és az (123) csúszási síkja? 6. Határozza meg azon [ h 1 k 1 2 ] és a [ h 2 k 2 1 ] kristálytani irányok Miller-indexeit, melyek az (1 1 0) síkban fekszenek, és egymásra merőlegesek!...
View Full Document

This note was uploaded on 05/06/2008 for the course METER GEEN0001 taught by Professor Vki during the Spring '08 term at Baptist Missionary Association Theological Seminary.

Page1 / 2

Kristalytan_feladato - GYAKORLÓ FELADATOK 1 – RÁCSSZERKEZETEK 1 Számítsa ki a köbös elemi cellákra(primitív tkk fkk és gyémánt

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online