{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kristalytan_feladatok - GYAKORL FELADATOK 1 RCSSZERKEZETEK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GYAKORLÓ FELADATOK 1. – RÁCSSZERKEZETEK 1. Számítsa ki a köbös elemi cellákra (primitív, tkk, fkk és gyémánt) vonatkozóan: a) Az egy elemi cellában lévő atomok számát! b) Az atomátmérők és a rácsállandók kapcsolatát! c) A legsűrűbb illeszkedésű irányok és síkok Miller-indexeit! d) A legközelebbi szomszédok számát! e) A térkitöltési tényezőket! f) A legnagyobb rácshézagok nagyságát! e) Határozza meg a köbös elemi cellákhoz rendelhető primitív elemi cellák lehetséges transzlációs vektorainak Miller-indexeit, valamint a primitív elemi cellák térfogatát! 2. Határozza meg a gyémánt típusú elemi cellában a kötési szöget! 3. Szorosan pakolt hexagonális cellában mekkora a rácsállandók viszonya? (c/a=?) 4. Mekkora lehet egy 0,286 nm rácsállandóval rendelkező t.k.k. fémben az 1/2, 1/4, 0; és az 1/2, 1/2, 0 helyre beépülő intersztíciós atom maximális átmérője? 5. Mekkora szöget zár be a tkk fémek két lehetséges, az (100) és az (123) csúszási síkja? 6. Határozza meg azon [ h 1 k 1 2 ] és a [ h 2 k 2 1 ] kristálytani irányok Miller-indexeit, melyek az (1 1 0) síkban fekszenek, és egymásra merőlegesek!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}