{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CV-Trần Ngọc Anh - H S XIN VI C Ồ Ơ Ệ I-Thông tin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H S XIN VI C Ơ I-Thông tin cá nhân: H và tên : Tr n Ng c Anh. Ngày sinh : 04/12/1991 Gi i tính : N Tình tr ng hôn nhân : Đ c thân Di đ ng : 0963.558.548 Email : [email protected] Đ a ch : 14D1- Ph ng V n Phúc- Qu n Hà Đông- Hà N i ườ II-H c v n: Trình đ h c v n : Trung c p Nghành h c : Đi u d ng ưỡ T t nghi p năm : 2011 T t nghi p t i tr ng : Đ i h c qu c t H ng Bàng. ườ ế Ngo i ng : English - Ti ng Anh ế Trình đ tin h c : - Thành th o vi tính văn phòng. Kinh nghi m: - Có 3 năm kinh nghi m làm vi c t i các phòng khám t ư - Trong th i gian h c h c t p t i tr ng đã đi th c t p ườ m t s b nh vi n. K năng: - Kh năng giao ti p t t v i b nh nhân và ng i nhà ế ườ b nh nhân, - Có kh năng chăm sóc và ph i h p v i bác s trong vi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}