FILIIPINO2 THESIS - Cabanilla Cantillan Foronda Loquinario...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cabanilla, Cantillan, Foronda, Loquinario 1 KABANATA I Ang Suliranin at Kaligiran Nito A. Paglalahad ng mga Suliranin Ang pagsusuring papel na ito ay may layuning masagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang batayan upang masabing ang indibidwal ay Internet addict ? 2. Ano-ano ang maaaring magbigay ng kontribusyon sa Internet Addiction ? 3. Ano-ano ang naidudulot ng Internet sa buhay ng isang indibidwal? 4. May relasyon ba ang adiksyon sa Internet sa pagiging anti-social o pro-social ng isang indibidwal? 5. Ano ang pinagkaiba ng buhay sosyal ng mga adik at hindi adik sa Internet ? B. Mga Layunin ng Pag-aaral Ang pangunahing layunin ng papel na ito ay mailahad sa nakararami ang relasyon ng adiksyon sa Internet sa pagiging anti-social o pro-social ng mga kabataan. Ang tiyak na layunin ng papel na ito ay ang mga sumusunod: 1. Matukoy ang mga sintomas ng pagiging Internet addict. 2. Maisa-isa ang mga salik ng Internet addiction . 3. Mailahad kung ano ang naidudulot ng Internet sa buhay ng isang indibidwal. 4. Maiugnay ang relasyon ng adiksyon sa Internet sa pagiging anti-social o pro-social. 5. Maunawaan at matukoy ang buhay sosyal ng mga adik at hindi adik sa Internet. C. Batayang Teoretikal
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cabanilla, Cantillan, Foronda, Loquinario 2 Ang batayang teoretikal ng papel na ito ay tumutukoy sa Social Cognitive Theory ni Albert Bandura. Nakalahad sa pag-aaral nina Yasser, Khazaal, Constantina Xirossavidou, Riaz Khan et al. na maraming iba't ibang anyo ng kognisyon, emosyonal at pag-uugali ang nailahad sa teoryang Social Cognitive ni Bandura na may relasyon sa Internet addiction . Ang mga impormasyon na maaaring makatulong sa pag-aaral ay ang ilan: 1. Ang malalim na pag-iisip ukol sa irasyunal na pangyayari sa realidad ay maaaring maging kontribusyon sa pagkawala ng kontrol sa paggamit ng internet . Kung saan ang internet ay ang nagsisilbing daan upang matakasan ang malalim na pag-iisip o psychological escape (30). 2. Ang internet addiction ay may kaugnay sa self-efficacy ng isang indibidwal. Ang self- efficacy ay ang pagkakaroon ng paniniwala sa sariling abilidad upang mapagtagumpayan ang isang bagay. Nakalahad sa teorya ni Bandura na kapag mataas ang adiksyon sa internet ng indibidwal ay mababa ang kanyang self-efficacy at bise bersa. 3. Ang pagkakaroon ng antisipasyon sa pagtanggi ng lipunan ay naiugnay sa sobrang paggamit ng internet . Kung saan nararamdaman ng mga internet addict na mas naiintindihan sila ng mga tao na nakilala lamang nila sa mundo ng online . Ito ay may
Image of page 2
Cabanilla, Cantillan, Foronda, Loquinario 3 kaugnay sa pagtakas o pag-iwas nila sa pakikihalubilo o pagkaroon ng interaksyon sa ibang indibidwal sa totoong mundo. 4. Ang mga internet addict ay may mas malaking posibilidad na mahirapan na lagpasan ang hindi kanais-nais na mga pangyayari na maaaring dumaan sa totoong buhay sa kadahilanan na wala silang sapat na kakayahan sapagkat mas eksperto sila sa mundo ng online.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern