Từ vựng về khách sạn

Từ vựng về khách sạn - T PHNG 1 check-in ek-n 2...

This preview shows page 1 - 8 out of 26 pages.

Đ T PHÒNG 1 check-in ek- n ʧ ɪ 2 check-out 3 reservation r z ve n ˌ ɛ əˈ ɪʃə 4 vacancy ve k nsi ˈ ɪ ə 5 to book b k ʊ 6 to check in ek n ʧ ɪ 7 to check out t ek a t ʃ ʊ 8 to pay the bill pe ð b l ɪ ə ɪ 9 to stay at a hotel ste t h tel ɪ ə ə ˌ əʊˈ PHÒNG VÀ CH Ỗ Ở 1 hotel h tel ˌ əʊˈ 2 b nd b ɪ ə ɪ 3 guesthouse estha s ˈɡ ʊ ek-a t ʧ ʊ B&B (vi t t t c a ế bed and breakfast )
Image of page 1
4 hostel h stl ˈ ɒ 5 campsite kæmpsa t ˈ ɪ LO I PHÒNG 1 single room s ŋ ru m ˈ ɪ ɡll ː 2 double room d b ru m ˈ ʌ ll ː 3 twin room tw n ru m ɪ ː 4 triple room tr p ru m ˈ ɪ ll ː 5 suite swi t ː TRANG THI T B C A KHÁCH 1 bar b ɑː 2 car park k p k ɑː ɑː 3 corridor k r d ˈ ɒ ɪ ɔː
Image of page 2
4 fire escape fa r ske p ˈ ɪə ɪˈ ɪ 5 games room e mz ru m ɡ ɪ ː 6 gym d m ʒɪ 7 laundry service l ndri s v s ˈ ɔː ˈ ɜː ɪ 8 lift l ft ɪ 9 lobby l bi ˈ ɒ 10 reception desk r sep desk ɪˈ ʃn l 11 restaurant restr nt ˈ ɒ 12 room service ru m s v s ː ˈ ɜː ɪ 13 sauna sa n ˈ ʊ ə 14 swimming pool sw m ŋ pu l ˈ ɪ ɪ ː NHÂN VIÊN
Image of page 3
1 manager mæn d ˈ ɪ ʒə 2 housekeeper ha s ki p ˈ ʊ ˌ ː ə 3 receptionist r sep n st ɪˈ ʃə ɪ 4 room attendant ru m tend nt ː əˈ ə 5 chambermaid t e mb me d ˈ ʃ ɪ ə ɪ 6 doorman d mæn ˈ ɔː 7 porter p t ˈ ɔː ə CÁC T H U ÍCH KHÁC 1 fire alarm fa r l m ˈ ɪə əˈ ɑː 2 laundry l ndri ˈ ɔː 3 room key ru m ki ː ː 4 room number ru m n mb ː ˈ ʌ ə 5 wake-up call we k p k l ˈ ɪˌ ə ɔː TRANG THI T B TRONG PHÒ 1 air conditioning e k n d ŋ ə ə ˈ ɪʃn 2 bath b θ ɑː 3 en-suite bathroom n swi t b θru m ɪ ː ˈ ɑː ː 4 internet access nt net ækses ˈɪ ə ˈ 5 minibar m nib ˈ ɪ ɑː
Image of page 4
6 safe se f ɪ 7 shower a ˈʃ ʊə 8 Bed bed 9 Pillow p l ˈ ɪ əʊ 10 Blankets blæŋk ts ˈ ɪ 11 Television tel v n ˈ ɪˌ ɪʒ 12 Door d ɔː 13 Lights la ts ɪ 14 Bathroom b θru m ˈ ɑː ː 15 Telephone tel f n ˈ ɪ əʊ 16 Towels ta lz ˈ ʊə 17 18 Key ki ː 19 Fridge fr d ɪ ʒ 20 Air conditioner e k n d n ə ə ˈ ɪʃə ə 21 Remote control r m t k n tr l ɪˈ əʊ ə ˈ əʊ Tea and coffee making facilities ti nd k fi me k ŋ ː ə ˈ ɒ ˈ ɪ ɪ f s l t z əˈ ɪ ɪ ɪ
Image of page 5
s nh n phòng 1 s tr phòng 2 s đ t phòng 3 phòng tr ng 4 đ t phòng 5 nh n phòng 6 tr phòng 7 thanh toán 8 ngh t i khách s n ỉ ạ 9 10 khách s n 1 nhà khách 2 B & B (phòng tr bao g m b a sáng)
Image of page 6
nhà ngh 3 n i c m tr i ơ 4 5 phòng đ n ơ 6 phòng đôi phòng hai gi ng ườ 1 phòng ba gi ng ườ 2 dãy phòng 3 H S N 4 qu y r u ượ bãi đ xe 1 hành lang 2
Image of page 7

Want to read all 26 pages?

Image of page 8

Want to read all 26 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 26 pages?

 • Winter '16
 • làm việc, phòng, phục vụ phòng, muốn đặt phòng, Tôi có thể

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern