Từ vựng qua hình ảnh

Từ vựng qua hình ảnh - 1 2 T VNG GII T CH V TR-1...

This preview shows page 1 - 3 out of 36 pages.

1. T V NG GI I T CH V TRÍ -------------------------------------------- 1. Over: trên 2. Under: d i ướ 3. Inside: n m l t trong 4. Beside: bên c nh 5. behind: đ ng sau l ng ư 6. In front of: đ ng tr c ướ 7. Out of: ra kh i 8. Between: gi a hai v t/ ng i khác ườ 9. In: phía trong 10. On: trên 11. Into: vào trong 12. Far: xa 13. Opposite: Đ i di n 2. T V NG V CÁC D NG C S A CH A ----------------------------------------------------- 1. Mallet: /'mælit/ búa cày, búa đ u g , cái búa g 2. Handsaw: /´hænd¸s :/, C a s d ng b ng tay, c a tay ɔ ư ư 3. Sandpaper /'sænd,peip / : gi y ráp, gi y nhám ə 4. Hammer /'hæm / - búa ə 5. Coping saw / ‘ko p ŋ s :/,: c a tay hình cung ʊ ɪ ɔ ư 6. Hacksaw / ‘hæks : /: c a tay( c t s t) ɔ ư 7. Plane / ple n /: cái bào( g /kim lo i) ɪ 8. Drill / dr l /: mũi khoan, máy khoan ɪ 9. Chuck / t k /: bàn c p, ngàm ʃʌ 10. Bit / b t / : mũi nh n ɪ 11. Bolt : /bovlt/ bu lông 12. Washer / ‘w : r /: Vòng đ m, rông den ɔ ʃə 13. Nut / n t /: đai c ʌ 14. Screw : /skru:/ đinh vít,đinh c 15. Nails /ne lz/: đinh ɪ 16. Ladder /'læd / * cái thang ə 17. Stepladder / ‘steplæd r /: thang g p ə 18. Pliers /plai z/ : cái kìm ə 19. Monkey wrench /'m kirent / : m l t ʌɳ ʃ ỏ ế 20. Chisel: /´t iz l/ : Cái đ c, đ c, ch m ʃ ə 21. Spirit level / sp r t levl/ ng ni vô th h , th c th y ˈ ɪ ɪ ˈ ướ 22. Tap measure / tæp me r / th c dây ˈ ʒə ướ 23. Vise / va s/ êtô, m k p ɪ 24. Plunger / pl nd r/ pít tông ˈ ʌ ʒə 25. Pocketknife / p k tna f/ dao b túi ˈ ɑː ɪ ɪ 26. Penknife / penna vz/ dao nh ˈ ɪ 27. Toolbox h p d ng c 28. Scissors: kéo 29. Crewdriver: tu t n vít ơ
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

30. Bradawl: cái dùi 31. File: têp 32. Chisel : đ c 33. Wrench: khoan 3. CÁC Đ NG T CH HÀNH Đ NG ---------------------------------------------- 1. pack /pæk/: bó, gói 2. paint /peint/: s n, quét s n ơ ơ 3. paste /peist/: dán (b ng h ), b c b t, xay (pate) 4. pick /pik/: hái, nh , cu c, x a, m , c y 5. plant /plænt , pl nt/: gieo, tr ng ɑ 6. play /plei/: ch i, nô đùa, đùa gi n ơ 7. point /p int/: ch , tr , nh m, chĩa ɔ 8. pour /p :/: rót, đ , gi i, trút ɔ 9. pull /pul/: lôi, kéo, gi t 10. push /pu /: Xô, đ y ʃ 11. rake /reik/: cào, c i 12. read /ri:d/: đ c 13. ride /raid/: đi, c i ưỡ 14. row /rou/: chèo thuy n 15. run /r n/: ch y ʌ 16. sail /seil/: đi u khi n, lái (thuy n bu m) 17. scrub /skr b/: lau, chùi, c r a ʌ ọ ử 18. see /si:/: th y, trông th y, nhìn th y; xem, quan sát, xem xét 19. set /set/: đ , đ t 20. sew /so /: may, khâu ʊ 21. shout / a t/: la hét, hò hét, reo hò ʃ ʊ 22. show / ou/: Cho xem, cho th y, tr ng bày, đ a cho xem; t ra ʃ ư ư 23. sing /si /: hát, hót ɳ 24. sit /sit/: ng i 25. skate /skeit/: tr t băng; đi nhanh ượ 26. skip /skip/: nh y, b 27. sleep /sli:p/: ng 28. slide /slaid/: tr t, chuy n đ ng nh nhàng ượ 29. sneeze /sni:z/: h t h i ơ 30. spin: quay 31. stand /stænd/: đ ng 32. stop /st p/: ng ng, ngh , thôi ɔ 33. sweep /swi:p/: quét qua; lan ra; di chuy n nhanh trên m t vùng 34. swim /swim/: b i ơ 35. swing: đu đ
Image of page 2
Image of page 3
 • Winter '16
 • TỪ VỰNG VỀ, cưa tay, hoa cúc

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern