Từ vựng cơ thể

Từ vựng cơ thể - Tng hp tt tn tt cc t vng v c th ngi...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Tổng hợp tất tần tật các từ vựng về cơ thể người ĐẦU VÀ MẶT 1 face feɪs khuôn mặt 2 beard bɪəd râu 3 cheek ʧiːk 4 chin ʧɪn cằm 5 head hɛd đầu 6 hair heə tóc 7 ear ɪə tai 8 eye mắt 9 eyebrow ˈaɪbraʊ lông mày 10 eardrum ˈɪədrʌm màng nhĩ 11 earlobe ˈɪələʊb dái tai 12 eyelash ˈaɪlæʃ lông mi 13 eyelid ˈaɪlɪd mí mắt 14 forehead ˈfɒrɪd trán 15 part pɑːt ngôi rẽ 16 sideburns ˈsaɪdbɜːnz tóc mai dài 17 freckles ˈfrɛklz tàn nhang 18 jaw ʤɔː quai hàm 19 lip lɪp môi 20 mouth maʊθ miệng 21 nose nəʊz mũi 22 nostril ˈnɒstrɪl lỗ mũi 23 moustache məsˈtɑːʃ ria 24 tongue tʌŋ lưỡi
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

25 tooth (số nhiều: teeth) tuːθ (tiːθ) răng 26 wrinkles ˈrɪŋklz nếp nhăn PHẦN TRÊN CỦA CƠ THỂ 1 Adam's apple ˈædəmz ˈæpl cục yết hầu 2 arm ɑːm tay 3 upper arm ˈʌpər ɑːm cánh tay trên 4 armpit ˈɑːmpɪt nách 5 back bæk lưng 6 breast brɛst ngực phụ nữ 7 chest ʧɛst ngực 8 elbow ˈɛlbəʊ khuỷu tay 9 hand hænd bàn tay 10 finger ˈfɪŋgə ngón tay 11 index finger ˈɪndɛks ˈfɪŋgə ngón trỏ 12 middle finger ˈmɪdl ˈfɪŋgə ngón giữa 13 fingernail ˈfɪŋgəneɪl móng tay 14 ring finger rɪŋ ˈfɪŋgə ngón đeo nhẫn 15 little finger ˈlɪtl ˈfɪŋgə ngón út 16 forearm ˈfɔːrɑːm cẳng tay 17 knuckle ˈnʌkl khớp ngón tay 18 navel hoặc belly button ˈneɪvəl həʊặsiː ˈbɛli ˈb ʌtn rốn 19 neck nɛk cổ 20 nipple ˈnɪpl núm vú 21 palm pɑːm lòng bàn tay
Image of page 2
22 shoulder ˈʃəʊldə vai 23 throat θrəʊt cổ họng 24 thumb θʌm ngón tay cái 25 waist weɪst eo 26 wrist rɪst cổ tay PHẦN DƯỚI CỦA CƠ THỂ 1 ankle ˈæŋkl mắt cá chân 2 anus ˈeɪnəs hậu môn 3 abdomen ˈæbdəmɛn bụng 4 belly ˈbɛli bụng 5 big toe
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Winter '16
 • Khoanh tay, cơ thể, ngón tay cái, khớp ngón tay, CỦA CƠ THỂ

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern