Course Hero Logo

Marianne.Mamou-EllerSoftware-04.xlsx - PK ? ? ? ? ? ? ? ? ?...

This preview shows page 1 - 5 out of 11 pages.

PK????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5?????????????5????????????5?????L????????????????????@???@0?????????0???????S??????????????????M????????????????????@???@0??????????0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0X??????????????????????????????????N?????????N???????????????????????????????????????=??????????=??Ø??????????????????????????Ø???????N??N???????????????????????????????Ø????????????H??????????=???N?????????????????????????????N?????????????????????????????N?????????????????Ø????????????????????N??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????0(???T????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5?????????????5????????????5?????L????????????????????@???@0?????????0???????S??????????????????M????????????????????@???@0??????????0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0X??????????????????????????????????N????1
?????N???????????????????????????????????????=??????????=??Ø??????????????????????????Ø???????N??N???????????????????????????????Ø????????????H??????????=???N?????????????????????????????N?????????????????????????????N?????????????????Ø????????????????????N??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????0(???T????????????????????????????????????????®(‡Ä#ç\’ ó â ÂÌ µ¸ó¡1óÆ´2©°dÅ<„8†0ó@-S”4fž????????????????????????????????????????????????????????????5?????????????5????????????5?????L????????????????????@???@0?????????0???????S??????????????????M????????????????????@???@0??????????0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0X??????????????????????????????????N?????????N???????????????????????????????????????=??????????=??Ø??????????????????????????Ø???????N??N???????????????????????????????Ø????????????H??????????=???N?????????????????????????????N?????????????????????????????N?????????????????Ø????????????????????N??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????0(???T????????????????????????????????????????’÷Ÿõã ?>‡XƒÚ×Lò>ñ±Ç ›CüÑ Mò>ñÑGC\„ ZÝ$?›8î úªÎ5ýõÖtn?ççu‹ÿk—hðHK$¾$ß w‰†Ñ2 3ÐDõÞ5^—[email protected]"ñ%yŸèu‰Ñ² ³ÐDõŽÑë ",‘ø’¼OôºDÃh9ˆ9hU]??y 蘧[ž×% –H|IÞ?F¯K4Œ–‡˜‡&ª7 ^—[email protected]"ñ%yŸèu‰†Ñ2
ÐDõŽÑëHK$¾$ï ½.Ñ0Z b š¨Þ1z]¢ i‰Ä—ä}¢×% F+A,A Õ;F¯K4 -‘ø’¼OôºDÃheˆeh¢zÇèu¤% _’÷‰^—h± MTï ½.Ñ€´DªHò>Ñë£U!V¡íHK$¾$ï ½.Ñ0Zbš¨Þ1z]¢ i‰Ä—ä}¢×% F[„¸ MTï ½.Ñ€´D—äg o|—h’GË$¾$ß3
w‰¦Ñ2 3ÐD v‰&¤e _’÷‰^—h -1MÔh—a™Ä—ä}¢×%šFËAÌAK¨±.Ñ„´LâKòþ1z]¢i´<Ä<4Q£]¢ i™Ä—ä}¢×%š[email protected],@ 5Ú%š–I|IÞ'z]¢i´"Ä"4Q£]¢ i™Ä—ä}¢×%šF+A,A 5Ú%š–I|IÞ'z]¢i´2Ä24Q£]¢i™Ä—ä}¢×%šF«@¬@ 5Ú%š–I|IÞ'z]¢i´*Ä*4Q£]¢i™Ä—ä}¢×%šF«A¬A 5Ú%š–I|IÞ'z]¢i´Eˆ‹ÐD v‰&¤ez„$?›xã»D‹þ°BâKòp—h -1 MÔh—hAZ!ñ%yŸèu‰–Ѳ ³ÐD vVH|IÞ'z]¢e´ Ä ´ë -H+$¾$ï £×%ZFËCÌC 5Ú%Z VH|IÞ'z]¢e´ Ä 4Q£]¢ i…Ä—ä}¢×%ZF+B,B 5Ú%Z VH|IÞ'z]¢e´ Ä 4Q£]¢i…Ä—ä}¢×%ZF+C,C 5Ú%Z VH|IÞ'z]¢e´Ä4Q£]¢ i…Ä—ä}¢×%ZF«B¬B 5Ú%Z VH|IÞ'z]¢e´ Ä 4Q£]¢ i…Ä—ä}¢×%ZF[„¸ MÔh—hAZ¡GHò³‰7¾Kté «$¾$ßw‰®Ñ2 3ÐD v‰.¤U _’÷‰^—è -1MÔh—a•Ä—ä}¢×%ºFËAÌAK¨±.Ñ…´JâKòþ1z]¢k´<Ä<4Q£]¢i•Ä—ä}¢×%º[email protected],@ 5Ú%º VI|IÞ'z]¢k´"Ä"4Q£]¢i•Ä—ä}¢×%ºF+A,A 5Ú%º VI|IÞ'z]¢k´2Ä24Q£]¢i•Ä—ä}¢×%ºF«@¬@ 5Ú%º VI|IÞ'z]¢k´*Ä*4Q£]¢i•Ä—ä}¢×%ºF«A¬A 5Ú%º VI|IÞ'z]¢k´Eˆ‹ÐD v‰.¤Uz„$?›xã»D þ°FâKò½p—è -1 MÔh—èAZ#ñ%yŸèu‰žÑ² ³ÐD vÖH|IÞ'z]¢g´ Ä ´ë =Hk$¾$ï £×%zFËCÌC 5Ú%z ÖH|IÞ'z]¢g´ Ä 4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%zF+B,B 5Ú%z ÖH|IÞ'z]¢g´ Ä 4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%zF+C,C 5Ú%z ÖH|IÞ'z]¢g´Ä4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%zF«B¬B 5Ú%z ÖH|IÞ'z]¢g´ Ä 4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%zF[„¸ MÔh—èAZ£GHò³‰7¾Kôé ë$¾$ß w‰¾Ñ2 3ÐD v‰>¤u _’÷‰^—è -1MÔh—aÄ—ä}¢×%úFËAÌAK¨±.ч´NâKòþ1z]¢o´<Ä<4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%ú[email protected],@ 5Ú%ú ÖI|IÞ'z]¢o´"Ä"4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%úF+A,A 5Ú%ú ÖI|IÞ'z]¢o´2Ä24Q£]¢ i Ä—ä}¢×%úF«@¬@ 5Ú%ú ÖI|IÞ'z]¢o´*Ä*4Q£]¢ i Ä—ä}¢×%úF«A¬A 5Ú%ú ÖI|IÞ'z]¢o´Eˆ‹ÐD v‰>¤uz„$?›xã»Ä€þ°EâKòƒp—-1 MÔh—@Ú"ñ%yŸèu‰Ñ² ³ÐD v¶H|IÞ'z]b`´ Ä ´ëH[$¾$ï £×% FËCÌC 5Ú%¶H|IÞ'z]b`´ Ä 4Q£]b?????????????????????

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Dana McKay
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture