{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L_med_RC_og_opamps - − V2/R1 =(R2·Z4(R1·R3·R5]·VL ZL...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LDN / feb. 06 Induktans realiseret med RC og operationsforstærkere
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Negativ tilbagekobling giver to gange "virtuel-jord" VL = V1 = V3 = V5 I4 = I5 = V5/R5 = VL/R5 V4 = V5 + Z4·I4 = VL + (Z4/R5)·VL I2 = I3 = (V3 V4)/R3 = [Z4/(R3·R5)]·VL V2 = V3 + R2·I2 = VL [(R2·Z4)/(R3·R5)]·VL IL = I1 = (V1 V2)/R1 = (VL
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: − V2)/R1 = [(R2·Z4)/(R1·R3·R5)]·VL ZL = VL/IL = R1·R3·R5/(R2·Z4) = j ω ·C4·R1·R3·R5/R2 => ZL = j ω ·L med L = C4·R1·R3·R5/R2 BemArkninger: Induktansen fungerer kun med den ene terminal jordforbundet! IL, der løber ind ved plusklemmen, er ikke lig med I5 i den modsatte ende....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}