Opamp - LDN feb 06 Ideel operationsforstrker og simple Negativ tilbagekobling(A Spndingsflger(B (C Inverterende forstrker(D Ikke-inverterende

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LDN / feb. 06 Ideel operationsforstrker og simple operationsforstrkerkredslb Negativ tilbagekobling (A) Spndingsflger (B) Transresistansforstrker (C) Inverterende forstrker (D) Ikke-inverterende forstrker (E) Integrator (F) Differentiator Vo = Vi Vo = -RIi Vo = -(R2/R1)Vi Vo = [(R2+R1)/R1]Vi Vo = -(1/RC) Vi dt Vo = -RC dVi/dt Positiv eller ingen tilbagekobling (G) Komparator (H) Schmitt-trigger (ref.: Hambley, Ch. 14) Forstrker = styret kilde Ro Vi Ri AVi Vo Ideel operationsforstrker V+ (V+-V-) V- Vo Symbol og benvnelser (Hambley viser ikke den symbolske jordforbindelse) I+ = 0 I- = 0 Negativ tilbagekobling Virtuel-jord princip: (Hambley: Virtual-Short-Circuit Concept) V+ = V- Knudepunktsligninger: KCL(Vo): Uinteressant? (ideel forstrker kan levere vilkrlig Io) KCL(V+): Uinteressant? (V+ er ofte kendt, meget ofte V+ = 0) KCL(V-): Eneste interessante knudepunkt? Matrix for et evt. strre ligningssystem bliver asymmetrisk (styret kilde)! (A) Spndingsflger (Hambley: Fig. 14.12) (B) Transresistansforstrker (C) Inverterende forstrker (Hambley: Fig. 14.5) (D) Ikke-inverterende forstrker (Hambley: Fig. 14.11) (E) Integrator (Hambley: Fig. 14.35) (F) Differentiator (Hambley: Fig. 14.38) Positiv eller ingen tilbagekobling Virtuel-jord princip kan ikke bruges! V+ V- og A = => Vo = V B+ eller Vo = V B- V B+ og V B- er begrnsninger bestemt af forsyningsspndingerne. Fortegnet af (V+-V-) bestemmer hvilken af de to vrdier. Vo = 0 er utnkelig! Metode: Gt og prv! (G) Komparator ("1-bit A/D converter") (Hambley: Fig. 14.1) (H) Schmitt-trigger (inverterende) Hambleys Fig. 14.10 viser en ikke-inverterende Schmitt-trigger. Vi V i Vo Vo V o VM V M V o R2 R 2 Vi -V T V V T VT T V i R1 R 1 -VM V M ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/14/2008 for the course HIST 101 taught by Professor Wormer during the Spring '08 term at Academy of Art University.

Page1 / 13

Opamp - LDN feb 06 Ideel operationsforstrker og simple Negativ tilbagekobling(A Spndingsflger(B (C Inverterende forstrker(D Ikke-inverterende

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online