opamp_virtual-ground - (operationsforstArkeren) ikke er...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LDN / 21-02-2008 Opgave til illustration af virtuel-jord princippet Betragt den viste inverterende forstArkerkobling baseret på en operationsforstArker med endelig åben-sløjfe forstArkning ± OL (open-loop gain). Bortset herfra er operations- forstArkeren ideel, dvs. optager ikke strøm på indgangene og er upåvirket af en eventuel belastning af udgangen. Kredsløbet har fire knudepunkter, hvoraf ét er referencepunkt (v + = 0), og et andet har et kendt knudepunktspotentiale (1 V). Tilbage står to ukendte knudepunktspotentialer, v o og v . Med v + = 0 fås: v o = ± OL ·(v + v ) = ± OL ·v (1) Opstil derudover knudepunktsligningen: KCL (v ) (2) IndsAt talvArdien ± OL = 10 og løs de to ligninger med de to ubekendte v o og v . BemArk, at ligningssystemets koefficientmatrix på grund af den styrede kilde
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (operationsforstArkeren) ikke er symmetrisk. Gentag med OL = 100 og OL = 1000. GAt p grAnsevArdierne for v o og v , nr OL . Hvis OL = indsAttes direkte i (1), og v o m antage en endelig vArdi af som flge af den negative tilbagekobling, fs (v + v ) = 0 eller v = v + = 0 (virtuel jord). Tilbage str kun n ligning (2) med n ubekendt (v o ). Opstil og ls denne ene ligning - og sAt pris p lettelsen ved virtuel-jord antagelsen! NB: Praktiske operationsforstArkere har typisk OL = 10 5- 10 7 . Virtuel jord er alts bde en bekvem og en ekstremt god tilnArmelse....
View Full Document

This note was uploaded on 05/14/2008 for the course HIST 101 taught by Professor Wormer during the Spring '08 term at Academy of Art University.

Ask a homework question - tutors are online