{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2119 - To je onaj...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
To je onaj Mojsije koji re è e sinovima Izraelovim: Proroka poput mene od vaše bra æ e podi æ i æ e vam Bog. 38 To je onaj koji za skupa u pustinji bijaše izme ð u An ð ela što mu govoraše na brdu Sinaju i otaca naših; onaj koji je primio rije è i životne da ih nama preda. 39 Njemu se ne htjedoše pokoriti oci naši, nego ga odbiše i u srcima se svojima vratiše u Egipat 40 rekavši Aronu: 'Napravi nam bogove koji æ e i æ i pred nama! Ta ne znamo što se dogodi s tim Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.' 41 Tele na è iniše u dane one, prinesoše žrtvu tom kumiru i veseljahu 1247 Croatian Bible Anonymous se djelima ruku svojih. 42 Bog se pak odvrati i prepusti ih da è aste vojsku nebesku, kao što piše u Knjizi proro è koj: Prinosiste li mi žrtve i prinose è etrdeset godina u pustinji, dome Izraelov? 43 Poprimiste šator Molohov i zvijezdu boga Refana - likove koje napraviste da
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}