{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2112 - nitko meu njima...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
nitko me ð u njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili ku æ e, prodavali bi ih i utržak donosili 35 i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao. 36 A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što zna è i Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, 37 posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima. Chapter 5 1 Neki pak è ovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje 2 pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima. 3 Petar mu re è e: "Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? 4 Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jedno æ prodano, nije li u tvojoj vlasti?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}