{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2132 - 3 Kad vidje da je...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3 Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra (bijahu upravo Dani beskvasnih kruhova). 4 Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga è uvaju è etiri vojni è ke è etverostraže, nakan izvesti ga nakon Pashe pred narod. 5 Petra su dakle è uvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. 6 One no æ i kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar izme ð u dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima è uvahu stražu. 7 Kad eto: pojavi se an ð eo Gospodnji te svjetlost obasja æ eliju. An ð eo udari Petra u rebra, probudi ga i re è e: "Ustaj brzo!" I spadoše mu verige s ruku. 8 An ð eo mu re è e: "Opaši se i priveži obu æ u!" On u è ini tako. Onda æ e mu an ð eo: "Zaogrni se i hajde za mnom!" 9 Petar iza ð e, po ð e za njim, a nije znao da je zbilja što se doga ð a po an ð elu: è inilo mu se da gleda vi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}