{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2139 - uenici usta on i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
u è enici, usta on i u ð e u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu. 21 Pošto navijestiše evan ð elje tomu gradu i mnoge u è iniše u è enicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. 22 U è vrš æ ivali su duše u è enika bodre æ i ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje u æ i u kraljevstvo Božje. 23 Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. 24 Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. 25 U Pergi navijestiše Rije è pa si ð u u Ataliju. 26 Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. 27 Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve u è ini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. 28 I proveli su nemalo vremena s u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}